Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym

Statut

POBIERZ wersja PDF

 

Załącznik do UCHWAŁY NR 3/2019

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej

im. Tytusa Trzecieskiego

w Miejscu Piastowym

z 23 stycznia 2019 r.

Statut

Szkoły Podstawowej

im. Tytusa Trzecieskiego

w Miejscu Piastowym

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Miejscu Piastowym zwana dalej „Szkołą”.
 2. Szkoła nosi imię Tytusa Trzecieskiego.
 3. Siedziba Szkoły: Miejsce Piastowe, ul. Szkolna 24.
 4. Organ prowadzący szkołę: Gmina Miejsce Piastowe z siedzibą w Miejscu Piastowym przy ulicy Dukielskiej 14.
 5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą pełni Podkarpacki Kurator Oświaty.
 6. Szkoła jest placówką feryjną, z wyjątkiem oddziałów przedszkolnych, które działają na zasadzie placówki nieferyjnej. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
 7. W skład szkoły wchodzą:
 1. oddziały przedszkolne zwane dalej „Przedszkolem”;
 2. ośmioletnia szkoła podstawowa;
 3. klasy gimnazjalne zwane dalej „Gimnazjum”.

§ 2

 1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega w dwóch etapach kształcenia:
 1. I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I – III;
 2. II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV – VIII.
 1. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowe plany  nauczania dla poszczególnych klas.
 2. Nauka w Szkole jest bezpłatna.
 3. W Szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami w integracji z uczniami pełnosprawnymi.
 4. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są:
 1. obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego;
 2. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 3. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 5. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 1. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne takie jak: religia, wychowanie  do  życia w rodzinie, które są organizowane na warunkach określonych w  odrębnych przepisach.
 2. Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 3. W Szkole funkcjonują oddziały przedszkolne i oddziały gimnazjalne.
 4. W Szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka szkolna, gabinet profilaktyki zdrowotnej.
 5. Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny. Rodzice każdego ucznia mają nieodpłatny dostęp do ocen swojego dziecka i informacji o dziecku po zalogowaniu się.
 

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§3

 1. Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, a także innej działalności statutowej oraz zapewnienia  każdemu uczniowi warunków do rozwoju i podnoszenia jakości swojej pracy. Działania te obejmują:
 1. kształcenie, wychowanie i opiekę oraz inną działalność statutową;
 2. organizację procesów edukacyjnych;
 3. tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
 4. współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) i środowiskiem lokalnym;
 5. zarządzanie Szkołą.
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, z Programu wychowawczo – profilaktycznego, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska:
 1. umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o nauce, kulturze, technice, przyrodzie, problemach kraju i świata;
 2. kształtuje umiejętność wykorzystania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu wyboru  dalszego kierunku kształcenia;
 3. przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie;
 4. kształtuje tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw;
 5. przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dbałość o poprawność języka polskiego;
 6. sprawuje opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów i możliwości Szkoły;
 7. kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowania własnego warsztatu pracy;
 8. podejmuje działania na rzecz środowiska, szkoły i innych dzieci, integruje nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
 1. Szkoła nieodpłatnie:
 1. wypożycza uczniom podręczniki w formie papierowej;
 2. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 1. Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących ich dziecka.

§ 4

 1. Cele i zadania Szkoła realizuje poprzez:
 1. szkolny plan nauczania, opracowany na podstawie ramowego planu nauczania;
 2. szkolny zestaw programów nauczania, obejmujący cały etap edukacyjny w zakresie dydaktyki;
 3. Program wychowawczo – profilaktyczny;
 4. zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki,  urządzeń sportowych, pracowni komputerowej z dostępem do Internetu;
 5. organizowanie zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów;
 6. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 7. organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z trudnościami w nauce;
 8. umożliwienie realizowania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;
 9. umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek i innych imprez, uroczystości.
 1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku lokalnym.
 2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole wynika z:
 1. niepełnosprawności;
 2. niedostosowania społecznego;
 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. choroby przewlekłej;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. niepowodzeń edukacyjnych;
 11. zaniedbań środowiskowych, związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

§ 5

 1. Szkoła udziela rodzicom(opiekunom prawnym) uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną, polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
 2. Dyrektor Szkoły organizuje pomoc psychologiczno -  pedagogiczną, z której korzystanie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz logopeda, wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej we współpracy z:
 1. rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów;
 2. Poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi szkołami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z uczniem w czasie trwania zajęć dydaktycznych, dla rodziców w formie konsultacji, porad  podczas zebrań z rodzicami.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, Dyrektora Szkoły, nauczyciela, wychowawcy, logopedy, asystenta rodziny lub kuratora sądowego.
 3. Szczegółowe zasady organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają odrębne przepisy.

§ 6

 1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w Szkole przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.
 2. Szkoła podejmuje działania mające na celu zapewnienie  bezpieczeństwa uczniom:
 1. uczniowie przebywający w Szkole pozostają pod nadzorem pracowników Szkoły, których obowiązkiem jest reakcja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia;
 2. niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć w Szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby;
 3. każdy nauczyciel kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenie zgłasza Dyrektorowi Szkoły;
 4. nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na samowolne opuszczenie klasy lub Szkoły przez ucznia;
 5. w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku, każdy prowadzący zajęcia dba o przestrzeganie zasad BHP, opiekun sali opracowuje regulamin pracowni, określa w nim zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów;
 6. w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;
 7. wychowawca świetlicy sprawuje opiekę i prowadzi zajęcia zgodnie z zasadami BHP;
 8. nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca zajęć, przerwaniu lub ich odwołaniu, w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów;
 9. nauczyciele - organizatorzy dyskoteki szkolnej, odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu jej zakończenia i opuszczenia budynku Szkoły przez uczestniczących w niej uczniów;
 10. nauczyciele, wychowawcy klas przypominają zasady bezpieczeństwa w Szkole i poza nią: w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i letnimi oraz przed każdą wycieczką;
 11. pomieszczenia Szkoły: pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kuchnia wyposażone są w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.

§ 7

Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę:

 1. nauczyciel, który organizuje lekcję w terenie, wyjście poza teren Szkoły zobowiązany jest zgłosić  ten fakt Dyrektorowi Szkoły;
 2. uczeń, który z różnych przyczyn nie bierze udziału w wycieczce, uczestniczy w lekcjach z klasą wskazaną przez wychowawcę;
 3. na udział w wycieczce, zawodach sportowych każdorazowo wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów prawnych),
 4. obowiązkiem każdego kierownika (opiekuna) grupy jest systematyczne sprawdzanie liczebności uczestników przed wyruszeniem z miejsca i po przybyciu do celu;
 5. zapewnienie przez Szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczki odbywa się w sposób określony w Regulaminie organizowania wycieczek.

§ 8

Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

 1. nauczyciele pełnią dyżury według harmonogramu, ustalonego na dany rok szkolny;
 2. w miesiącach wiosennych i letnich (w dni pogodne) nauczyciele dyżurują również na placu zabaw oraz boisku ORLIK, wielofunkcyjnym i przylegającym podwórzu, według ustalonego harmonogramu;
 3. dyżury pełnione są w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych, podczas przerw międzylekcyjnych do zakończenia zajęć w Szkole;
 1. dyżur przed lekcjami rozpoczyna się o godzinie 745;
 2. dyżur jest pełniony aktywnie, niedopuszczalne jest wykonywanie czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów;
 3. nauczyciele dyżurujący zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, schodach i w sanitariatach, nie dopuszczają do samowolnego opuszczania Szkoły, eliminują wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu   uczniów.
 4. nauczyciel ma obowiązek stawienia się w ustalonym miejscu dyżuru, nie może samowolnie opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły;
 5. w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni zastępujący go nauczyciel.

§ 9

Szkoła stwarza warunki do krzewienia idei szkolnego wolontariatu, który ma na celu:

 1. rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów, w tym szacunku do drugiego człowieka;
 2. kształtowanie i wzmacnianie empatii oraz wrażliwości na potrzeby innych;
 3. aktywizowanie społeczności szkolnej do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;
 4. wspomaganie inicjatyw o charakterze charytatywnym, artystycznym i kulturowym.

§10

 1. Cele wychowawcze Szkoły i sposoby ich realizacji określa Program wychowawczo – profilaktyczny.
 2. Szkoła sprawuje  opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania profilaktyczne i prozdrowotne, które określa Program wychowawczo-profilaktyczny.
 3. Dyrektor Szkoły powierza nauczycielowi zwanemu wychowawcą opiekę wychowawczą dla uczniów danego oddziału.

§11

 1. Szkoła stwarza warunki do współpracy rodziców(opiekunów prawnych) z nauczycielami i organami Szkoły.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:
 1. znajomości Statutu Szkoły i Programu wychowawczo – profilaktycznego;
 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
 3. uzyskania informacji na temat swojego dziecka;
 4. uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, wnioskowania o realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą;
 5. wnioskowania o zorganizowanie zajęć specjalistycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 6. występowania o zwolnienie z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii wydanej przez lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń lub braku możliwości udziału w tych zajęciach;
 7. występowania z wnioskiem o przyjęcie do szkoły dziecka  powracającego z zagranicy;
 8. występowania o zorganizowanie i udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania.
 2. Szkoła umożliwia rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów następujące formy kontaktów z nauczycielami:
 1. kontakt bezpośredni w formie zebrania ogólnego, rozmowy indywidualnej w ramach dni otwartych Szkoły, uroczystości szkolnych, klasowych, wycieczek, zajęć otwartych  i rozmowy telefonicznej;
 2. kontakt pośredni w formie korespondencji mailowej oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka zobowiązani są do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
 2. zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 3. współpracy ze szkołą w zakresie realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego;
 4. uczestnictwa w zebraniach rodziców;
 5. systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka;
 6. kontrolowania czy dziecko wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
 7. systematycznego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole.

Rozdział III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§12

 1. Organami Szkoły są:
 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.
 1. Każdy z organów wymienionych w ust. 1 pkt. 2 – 4 działa według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§13

Dyrektor Szkoły:

 1. kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny;
 3. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 4. sprawuje opiekę  nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;
 6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 7. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
 8. kieruje działalnością  dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą:
 1. przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego  oraz informacje o działalności szkoły;
 2. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 3. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;
 4. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną  w formach i zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 5. powołuje zespoły przedmiotowe i problemowo – zadaniowe spośród nauczycieli, zatrudnionych w Szkole;
 1. wyznacza terminy i powołuje komisję do przeprowadzenia  egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających.
 2. organizuje pracę Szkoły, a w szczególności:
 1. opracowuje arkusz organizacji Szkoły na kolejny rok szkolny;
 2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia;
 3. zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadań Szkoły, należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym;
 4. dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 5. dokonuje co najmniej raz w roku przeglądu technicznego budynku  Szkoły;
 6. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. podejmuje decyzje kadrowe, związane z  zatrudnianiem w Szkole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§14

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą  Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele, zatrudnieni w Szkole.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego,  za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. zatwierdza plan pracy Szkoły na dany rok szkolny;
 3. podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 4. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
 6. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
  2. projekt planu finansowego Szkoły,
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala Statut Szkoły.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze), w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, a sposób dokumentowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§15

 1. W Szkole działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel z każdego oddziału szkolnego.
 4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu  w każdym roku szkolnym.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.
 7. Do kompetencji Rady Rodziców  należy:
  1. uchwalenie regulaminu swojej działalności;
  2. uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły.

 

§16

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który nie    może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
 3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:
 1. uchwalenie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust 2;
 2. możliwość przedstawiania Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 3. wyrażania opinii w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
  1. Samorząd Uczniowski ma prawo do wyboru nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna samorządu.
  2. Samorząd Uczniowski może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

§17

 1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku poprzez:
 1. umożliwienie swobodnego  działania i podejmowania decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji;
 2. zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach;
 3. umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły.
 1. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na dany rok szkolny.

§18

 Zasady rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami Szkoły:

 1. spotkania zainteresowanych stron, analiza problemu i przyczyn konfliktu, dążenie do osiągnięcia porozumienia;
 2. w przypadku, gdy stronami konfliktu są organy Szkoły z wyjątkiem Dyrektora i brak jest rozwiązania problemu na zasadach określonych w punkcie 1, przeprowadza się głosowanie nad propozycją rozwiązania konfliktu. W głosowaniu bierze udział Dyrektor i jednoosobowe reprezentacje stron konfliktu. Wynik głosowania jest obowiązujący dla stron konfliktu.
 3. w przypadku, gdy jedną ze stron konfliktu jest Dyrektor i nie doszło do rozwiązania problemu na zasadzie określonej przez punkt 1, strony konfliktu mogą zwrócić się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny o pełnienie funkcji negocjatora. Rozwiązanie zgodne z w/w procedurą jest ostatecznie i obowiązujące dla każdej ze stron.
 4. Dyrektor na bieżąco współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Osobiście przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników Szkoły. Dyrektor w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielami
  i rodzicami jest między nimi bezpośrednim negocjatorem. W rozstrzyganiu sporów i skarg, Dyrektor kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
 

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§19

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły.
 2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.
 3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§20

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.
 2. Dyrektor Szkoły ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze 8 dni, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.  W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze, jeżeli rodzice uczniów zgłoszą pisemnie taką potrzebę.

§21

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły na dany rok szkolny.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od dnia rozpoczęcia  roku szkolnego do piątku najbliższego po 15 stycznia. W przypadku, gdy termin ferii zimowych obejmuje ten piątek, pierwszy okres trwa do piątku poprzedzającego termin rozpoczęcia ferii. Drugi okres rozpoczyna się od kolejnego dnia nauki po zakończeniu pierwszego okresu i trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym.

§22

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§23

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramowym planem nauczania oraz zestawem programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

§24

W oddziałach klas IV – VIII dokonuje się podziału na grupy z zachowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach.

§25

 1. W Szkole organizuje się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, z uwzględnieniem ich zainteresowań  i potrzeb.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w celu udzielania uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębiania ich zainteresowań.
 3. Zajęciami pozalekcyjnymi w Szkole są :
 1. koła zainteresowań;
 2. zajęcia wyrównawcze;
 3. zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach;
 4. zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty;
 5. zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego;
 6. organizacja uroczystości szkolnych;
 7. wolontariat.

§26

Godzinowy wymiar i zakres zajęć pozalekcyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§27

 1. W  Szkole działa świetlica.
 2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I – III. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców(opiekunów prawnych) – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 3. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole. W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica jest czynna, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców(opiekunów prawnych).
 4. Do zadań wychowawcy świetlicy należy:
 1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
 2. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 3. organizowanie gier i zabaw ruchowych;
 4. współdziałanie z rodzicami i wychowawcami uczniów korzystających ze świetlicy;
 5. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
 6. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
 1. Sposób organizacji świetlicy szkolnej określa Regulamin świetlicy.

§28

 1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
 2. Wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.
 3. Z obiadów mogą korzystać wszyscy uczniowie Szkoły.
 4. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie stołówki.

§29

 1. W Szkole działa biblioteka, którą prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
 2. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 3. W bibliotece szkolnej gromadzony jest księgozbiór z zakresu literatury pięknej – w tym lektury szkolne, popularnonaukowej, zbiory multimedialne, podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 4. Z biblioteki mogą korzystać :
 1. uczniowie;
 2. nauczyciele i inni pracownicy Szkoły;
 3. rodzice (opiekunowie prawni)uczniów.
 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. opracowanie  Regulaminu korzystania z biblioteki;
  2. udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
  3. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
   z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną za pośrednictwem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej;
  4. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz popularyzowanie wartościowej literatury;
  5. propagowanie różnych imprez czytelniczych;
  6. prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej;
  7. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbioru bibliotecznego nauczycielom
   i uczniom Szkoły;
  8. egzekwowanie zwrotu książek;
  9. prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego oraz innej dokumentacji bibliotecznej;
  10. współpraca z nauczycielami i rodzicami poprzez poradnictwo na temat wychowania czytelniczego, popularyzację literatury szkolnej i pedagogicznej, informację o stanie czytelnictwa uczniów;
  11. współpraca z innymi bibliotekami w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe, z Gminną Biblioteką Publiczną w Miejscu Piastowym, Biblioteką Pedagogiczną w Krośnie i innymi bibliotekami;
  12. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin biblioteki szkolnej.

§ 30

Dla realizacji statutowych celów i zadań Szkoła posiada następującą bazę:

 1. sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę na jedną zmianę;
 2. pomieszczenie biblioteki szkolnej;
 3. świetlicę dla uczniów;
 4. salę gimnastyczną wraz z zapleczem;
 5. boisko ORLIK i boisko wielofunkcyjne;
 6. gabinet dyrektora i wicedyrektora;
 7. sekretariat szkolny;
 8. stołówkę z jadalnią;
 9. szatnię;
 10. gabinet profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 31

 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciele i pracownicy Szkoły są zatrudniani na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacji Szkoły.

§ 32

 1. W Szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora Szkoły.
 2. Stanowisko Wicedyrektora Szkoły powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej.
 3. Określa się następujący zakres kompetencji dla Wicedyrektora Szkoły:
 1. zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności;
 2. przygotowuje projekt tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;
 3. ustala harmonogram dyżurów nauczycielskich i kontroluje przebieg ich realizacji;
 4. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;
 5. prowadzi księgę ewidencji i księgę uczniów oraz kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego;
 6. wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.
 1. Szczegółowy zakres czynności dla Wicedyrektora Szkoły określa Dyrektor Szkoły.

§ 33

Obowiązkiem nauczyciela jest w szczególności:

 1. systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzonych zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. uczestniczenie w szkoleniach z zakresu BHP, organizowanych przez Szkołę;
 3. przestrzeganie zapisów niniejszego statutu i innych regulaminów obowiązujących w Szkole;
 4. systematyczne zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
 5. zgłaszanie Dyrektorowi nieprawidłowości i usterek utrudniających procesy edukacyjne w Szkole;
 6. konsekwentne egzekwowanie i przestrzeganie obowiązujących regulaminów;
 7. w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym korzystanie tylko i wyłącznie ze sprawnego sprzętu;
 8. na każdej lekcji sprawdzanie i odnotowanie w dzienniku lekcyjnym obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych;
 9. pełnienie dyżuru zgodnie z opracowanym harmonogramem;
 10. stosowanie  zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez Szkołę kryteriami;
 11. na miesiąc przed  konferencją klasyfikacyjną, wpisanie w dzienniku przewidywanej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub oceny nagannej z zachowania, a na dwa tygodnie przed  konferencją klasyfikacyjną pozostałych, przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i oceny z zachowania;
 12. przechowywanie sprawdzianów przez dany rok szkolny;
 13. podnoszenie i aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych;
 14. wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt szkolny;
 15. służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
 16. aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w tym również w posiedzeniach szkoleniowych;
 17. dążenie do stosowania nowatorskich metod pracy i programów nauczania;
 18. wspomaganie rozwoju  psychofizycznego uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływania w ramach zajęć pozalekcyjnych;
 19. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 20. zwracanie  uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły;
 21. niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów;
 22. wyciszenie lub wyłączenie w czasie lekcji telefonów komórkowych, nie dotyczy sytuacji:
  1. wykorzystania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych,
  2. sytuacji szczególnych (np.: zagrożenie zdrowia lub życia),
  3. innych sytuacji na podstawie upoważnienia Dyrektora Szkoły.

§ 34

 1. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
 3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków;
 4. na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną, pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub nagannej ocenie z zachowania, a na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną, o pozostałych przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania.
  1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
 1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, którym jest potrzebna indywidualna opieka;
 2. utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi)uczniów.

§ 35

 1. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej, arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej.
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 3. Wychowawca ustala spójne z Programem wychowawczo – profilaktycznym treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

§ 36

ZESPOŁY NAUCZYCIELI

 1. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli następujące zespoły:
 1. nauczycieli oddziałów przedszkolnych;
 2. nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
 3. nauczycieli wychowawców;
 4. zespoły problemowo- zadaniowe.
 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora Szkoły na okres jednego roku szkolnego, a zespołu doraźnego na czas wykonania zadania.
 2. Skład osobowy poszczególnych zespołów określa Dyrektor Szkoły, uwzględniając specyfikę nauczanych przez nauczycieli przedmiotów i rodzaj zadań do wykonania.
 3. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
 1. planowania i organizacji procesów zachodzących w Szkole;
 2. koordynowania działań w Szkole;
 3. zwiększenia skuteczności działania;
 4. ułatwienia wykonywania zadań stojących przed Szkołą i nauczycielami;
 5. doskonalenia umiejętności indywidualnych;
 6. doskonalenia współpracy zespołowej;
 7. wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 8. wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;
 9. zapewnienia nauczycielom wpływu na podejmowane decyzje.
 1. Przewodniczący zespołu przedstawia Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia plan pracy zespołu na dany rok szkolny do 30 września każdego roku.
 2. Przewodniczący zespołu przedkłada Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z prac zespołu dwa razy w roku szkolnym.
 3. Roczne sprawozdanie z pracy  zespołu przewodniczący przedkłada Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do ostatniego piątku w czerwcu każdego roku szkolnego.
 4. Zadania poszczególnych zespołów określa Regulamin zespołu nauczycieli.

§ 37

 1. W Szkole zatrudnieni są  pracownicy administracji i  obsługi:
 1. intendent;
 2. kucharz;
 3. pomoc kucharza;
 4. sprzątaczka;
 5. pomoc nauczyciela.
 1. Szczegółowy zakres zadań i czynności pracowników niepedagogicznych ustala Dyrektor Szkoły.

Rozdział VI

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

§ 38

 1. Szkolny System Oceniania jest systemem uwzględniającym ośmioletni cykl nauki z procedurami właściwymi dla I i II etapu edukacyjnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. monitorowanie pracy ucznia;
 2. przekazanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.

§ 39

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywana rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom  informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
 8. szkolny system oceniania zapewnia uczniowi: jasne kryteria oceny, takie same zasady oceniania na wszystkich przedmiotach, możliwość samooceny, rzetelną informację zwrotną, indywidualność oceniania, obiektywizm, wspieranie kreatywności i oryginalności w procesie uczenia się;
 9. szkolny system oceniania zapewnia rodzicom prostotę i jasność systemu, jawność kryteriów oceniania, możliwość częstej informacji zwrotnej o postępach ucznia;
 10. szkolny system oceniania zapewnia nauczycielom: różnorodność źródeł informacji o uczniu, łatwość stosowanych form i technik oceniania;
 11. oceny z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

§ 40

Nauczyciel jest zobowiązany do:

 1. poinformowania na początku roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców(opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;
 2. przedstawienia sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. zapoznania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) z warunkami i trybem uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z  warunkami i  trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. przedstawienia kryteriów oceny w sposób zrozumiały, aby uczeń wiedział, czego się od niego oczekuje;
 5. systematycznego oceniania i dokumentowania postępów ucznia w nauce,
 6. określania poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznawanych możliwości i  wymagań edukacyjnych.

§ 41

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców(prawnych opiekunów) o:

 1. kryteriach oceniania zachowania;
 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 42

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców(opiekunów prawnych). Na prośbę ucznia lub jego rodziców(opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie pisemnej.

§ 43

W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

§ 44

Ocena opisowa spełnia trzy podstawowe funkcje:

 1. informacyjną – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki był wkład jego pracy;
 1. korekcyjną – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty;
 2. motywującą – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość osiągnięcia sukcesu oraz dodaje dziecku wiary we własne siły.

§ 45

W przypadku oceniania bieżącego stosuje się komentarz ustny i pisemny (np. w zeszytach i na sprawdzianach). Najczęściej stosuje się komentarz ustny w formie pochwały, informacji, co jest dobrze, co źle, nad czym należy jeszcze popracować. Stosuje się również umowne znaczki graficzne w formie naklejek, rysunków, jako „nagrody” za wykonane zadanie – często z komentarzem słownym.

§ 46

Ocenianie bieżące uczniów klas I – III prowadzi się w formie stopni szkolnych: 6 - celujący, 5 –bardzo dobry, 4 – dobry, 3 – dostateczny, 2 – dopuszczający, 1 - niedostateczny.

§ 47

W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dopuszcza się inne sposoby sprawdzania ich osiągnięć, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

§ 48

 1. Skala ocen z zajęć edukacyjnych dla klas IV-VIII:
 1. stopień celujący                                             6
 2. stopień bardzo dobry                                  5
 3. stopień dobry                                                  4
 4. stopień dostateczny                                     3
 5. stopień dopuszczający                                2
 6. stopień niedostateczny                               1
 1. Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie „+” i „-”. „Plusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w przypadku nieznacznego przekroczenia  przez ucznia wymagań edukacyjnych  wyznaczonych dla danej oceny. „Minusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku drobnych, niemających  merytorycznego znaczenia uchybień.
 2. Oceny prac pisemnych:

celujący

powyżej 95% do 100% punktów możliwych do uzyskania

bardzo dobry

powyżej 85% do 95% punktów możliwych do uzyskania

dobry

powyżej 65% do 85% punktów możliwych do uzyskania

dostateczny

powyżej 45% do 65% punktów możliwych do uzyskania

dopuszczający

powyżej 30% do 45% punktów możliwych do uzyskania

niedostateczny

do 30% punktów możliwych do uzyskania

 1. Częstotliwość oceniania:
 1. odpowiedzi ustne na każdej lekcji;
 2. odpowiedzi pisemne:
 1. kartkówki, maksymalnie do 15 minut, bez zapowiedzi obejmujące bieżący materiał (częstotliwość dowolna);
 2. sprawdziany (prace klasowe) obejmujące większą partię materiału, np. po zakończeniu działu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem;
 3. w ciągu jednego tygodnia mogą odbyć się nie więcej niż 3 sprawdziany;  jednego dnia może być zaplanowany tylko jeden sprawdzian.
 1. Uczeń może z własnej inicjatywy poprawić ocenę niedostateczną z form oceniania wskazanych przez nauczyciela w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, w ciągu tygodnia od otrzymania oceny niedostatecznej.
 2. W przypadku nieobecności ucznia podczas pisemnych prac klasowych, uczeń ma obowiązek w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły lub  w terminie ustalonym przez nauczyciela uzupełnić daną formę. W przypadku niewywiązania się  z ustalonych terminów uczeń na najbliższej lekcji danego przedmiotu otrzymuje do wykonania zaległą pracę.
 3. W razie długotrwałej nieobecności ucznia z przyczyn losowych (sanatorium, dłuższe leczenie itp.) warunki uzyskiwania ocen cząstkowych są ustalane indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.
 4. Minimalna liczba ocen cząstkowych z danego przedmiotu w semestrze nie może być niższa, niż dwukrotna ilość tygodniowego wymiaru godzin z tego przedmiotu.
 5. Nauczyciel oddaje poprawione sprawdziany i kartkówki jak najwcześniej, jednak nie później niż dwa tygodnie po napisaniu sprawdzianu lub kartkówki. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas lekcji, na której nauczyciel informuje o wynikach tych prac. W razie nieobecności ucznia na takiej lekcji – w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Rodzic (opiekun prawny) może zapoznać się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną dziecka w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w szczególności podczas zebrań, wywiadówek, dni otwartych szkoły.

§ 49

 1. Ocenianie bieżące uczniów z klas IV – VIII odbywa się według stopniowej skali ocen. Przyjmuje się następujące kryteria ocen cząstkowych z zajęć edukacyjnych:
 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 1. wiedzą i umiejętnościami wykracza poza obowiązującą z danego przedmiotu podstawę programową;
 2. twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
 3. proponuje rozwiązania oryginalne, wykorzystuje wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu źródeł informacji;
 4. osiąga znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, potrafi na  szerszym forum zaprezentować wyniki swej pracy;
 5. jest laureatem konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych.
 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawieprogramowej danego przedmiotu;
 2. aktywnie uczestniczy w lekcjach, rzetelnie wywiązuje się z obowiązków;
 3. samodzielnie rozwiązuje trudne, nietypowe zadania i problemy;
 4. potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł informacji, wskazanych przez nauczyciela i wykorzystać je w pracy;
 5. umie ocenić postawy i system wartości.
 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował  podstawowe wiadomości i posiadł umiejętności przewidziane w podstawie programowej danego przedmiotu;
 2. systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie poszczególnych działów programowych, angażuje się w proces dydaktyczny;
 3. wykonuje samodzielnie typowe zadania przewidziane programem nauczania danej klasy, wykazuje próby zmierzenia się z zadaniami nietypowymi, czasami z sukcesem;
 4. umie ocenić postawy i system wartości.
 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej danego przedmiotu;
 2. wykonuje samodzielnie proste, typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 3. nie wykazuje dużego zaangażowania na lekcjach.
 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym, niezbędne do dalszego zdobywania wiedzy i radzeniu sobie w życiu;
 2. wykazuje się minimalnym przyrostem wiedzy;
 3. tylko przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;
 4. niechętnie podejmuje wysiłek twórczy;
 5. niedbale wykonuje pracę i niestarannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej danego przedmiotu nawet na poziomie koniecznym, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy;
 2. nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności;
 3. wykazuje brak zaangażowania w jakąkolwiek działalność w procesie dydaktycznym.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, techniki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Szczegółowe kryteria oceniania z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalone są w przedmiotowych zasadach oceniania.

§ 50

W ciągu okresu ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

Formy aktywności

Kod zapisu w dzienniku

Waga uzyskanej oceny

Wypracowania klasowe, zadania klasowe, prace klasowe, testy, w szczególności sprawnościowe, sprawdziany

S

4

Odpowiedź ustna

U

3

Krótkie sprawdziany pisemne – kartkówki

K

3

Dłuższa praca domowa

DPD

2

Prace autorskie, zadania dodatkowe

ZD

2

Ćwiczenia praktyczne

PC

3

Estetyka zeszytu

E

1

Prace domowe

PD

1

Aktywność

A

1

Ortografia

O

2

Ocena za I okres

OP

4

§ 51

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną:
 1. ocen uzyskanych w wyniku oceniania bieżącego (ocen cząstkowych) dla oceny śródrocznej (za I okres),
 2. ocen uzyskanych w wyniku oceniania bieżącego i oceny za I okres - w skrócie OP (z wagą 4)  dla oceny końcoworocznej.
 1. Ocenom cząstkowym przyporządkowuje się następujące wartości liczbowe przy obliczaniu średniej ważonej

 

 •  

6

-6

+5

5

-5

+4

4

-4

+3

3

-3

+2

2

-2

+1

1

Wartość liczbowa do obliczenia średniej ważonej

6,00

5,75

5,50

5,00

4,75

4,50

4,00

3,75

3,50

3,00

2,75

2,50

2,00

1,75

1,50

1,00

 1. Śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne wystawia się na podstawie średniej ważonej, według schematu:

Średnia ważona

Ocena śródroczna lub roczna

Skróty ocen

5,20 i większa

Celujący

cel

od 4,75 do 5,19

Bardzo dobry

bdb

od 3,75 do 4,74

Dobry

db

od 2,75 do 3,74

Dostateczny

dst

od 1,75 do 2,74

Dopuszczający

dop

do 1,74

Niedostateczny

ndst

 1. Nauczyciel ma możliwość podniesienia oceny laureatom konkursów przedmiotowych, sportowych i artystycznych.
 2. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę.
 3. Na klasyfikacyjną ocenę śródroczną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie. Zatem nie ma możliwości zmiany tej oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z wybranej partii materiału.

§ 52

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne, uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 53

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia  na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 4. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania  określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki   na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 6. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

§ 54

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą:
 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
  1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(opiekunami prawnymi).
  2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym, terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
  3. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
  4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą, uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez Szkołę, której Dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza SzkołąUczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
  5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą przeprowadza komisja w skład której wchodzą:
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin
  1. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego, w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego, zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
  3. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.
  4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 1. imię i nazwisko ucznia;
 2. zadania egzaminacyjne;
 3. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
  1. Do protokołu dołącza się odpowiednio: pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 55

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z uczniem może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
 1. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin egzaminu poprawkowego;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio: pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 56

 1. Uczeń lub jego rodzice(opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia te zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W takim przypadku uczeń przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest ostateczna i nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 5. W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z uczniem może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
 1. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. wychowawca oddziału;
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 4. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
 5. przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania sprawdzające;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio: pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. Z posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. imię i nazwisko ucznia;
 4. wynik głosowania;
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

§ 57

 1. O każdej uzyskanej przez ucznia ocenie cząstkowej nauczyciel informuje go i wpisuje  ją do dziennika elektronicznego.  Każdy wpis do dziennika elektronicznego jest jednocześnie informacją dla rodzica (opiekuna prawnego).
 2. Na dwa tygodnie przed planowaną klasyfikacją śródroczną i roczną wychowawca informuje pisemnie uczniów i rodziców  (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach, w formie wykazu ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych. Obowiązkiem rodzica (prawnego opiekuna) jest podpisać kartę przewidywanych ocen i zwrócić wychowawcy klasy.
 3. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z danych zajęć edukacyjnych, nauczyciel powinien powiadomić ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) miesiąc przed klasyfikacją.
 4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych wniosek wraz z uzasadnieniem (na piśmie) do Dyrektora Szkoły o weryfikację oceny z zajęć edukacyjnych.
 5. Po rozpatrzeniu wniosku i ustaleniu, że przy wystawianiu oceny naruszone zostały procedury prawne, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 6. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 7. Jeśli z ważnych przyczyn uczeń nie mógł zgłosić się na sprawdzian, ustala się kolejny termin.
 8. W skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły,
  2. nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,
  3. nauczyciel, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne lub nauczyciel wskazany przez Dyrektora Szkoły.
 9. Nauczyciel, o którym mowa, w ust 8 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Szkoły powołuje do komisji innego nauczyciela.
 10. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna i nie może być niższa od wcześniej proponowanej.
 11. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera:
  1. skład komisji,
  2. termin sprawdzianu,
  3. zadania sprawdzające,
  4. wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.
 12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 13. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

§ 58

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Uczeń:
 1. systematycznie pracuje i przygotowuje się do lekcji;
 2. rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
 3. wytrwale i samodzielnie pokonuje trudności;
 4. nie spóźnia się;
 5. nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 6. dba o podręczniki i sprzęt szkolny;
 7. w szkole chodzi w obuwiu zamiennym;
 8. dba o porządek i estetykę pomieszczeń klasowych i szkolnych;
 9. sumiennie wykonuje polecenia i wywiązuje się z powierzonych zadań;
 10. odpowiada za własne czyny;
 11. godzi naukę z pracą społeczną.
 1. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Uczeń:
 1. udziela innym pomocy w nauce;
 2. nie aprobuje negatywnych postaw;
 3. wywiązuje się z powierzonych mu zadań.
 1. Dbałość o honor i tradycje szkoły. Uczeń:
  1. reprezentuje szkołę na zewnątrz w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;
  2. czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, sportowym klasy;
  3. kultywuje tradycje szkolne.
 2. Dbałość o piękno mowy ojczystej. Uczeń:
 1. dba o kulturę słowa;
 2. nie używa wulgarnego słownictwa;
 3. stosuje zwroty grzecznościowe;
 4. ubogaca swój język, słownictwo poprzez aktywne czytelnictwo.
 1. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Uczeń:
 1. przestrzega przepisów BHP;
 2. nie ulega nałogom;
 3. nie nosi biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu swojemu i innych (długie kolczyki, duże, ostre pierścionki).
 1. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Uczeń:
 1. właściwie zachowuje się w miejscach publicznych (wycieczki, uroczystości szkolne, pozaszkolne);
 2. właściwie zachowuje się na lekcji;
 3. wyróżnia się na tle klasy uczynnością, życzliwością;
 4. szanuje cudzą własność;
 5. przejawia troskę o mienie szkolne;
 6. reaguje na zło i przejawy wandalizmu;
 7. dba o higienę osobistą;
 8. dba o swój wygląd zewnętrzny (odpowiedni i estetyczny strój szkolny, nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie robi makijażu);
 9. swoim zachowaniem daje dobry przykład.
 1. Okazywanie szacunku innym osobom. Uczeń:
 1.  stara się być uprzejmy i grzeczny na co dzień;
 2. okazuje szacunek koleżankom i kolegom, nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom;
 3. pomaga osobom potrzebującym i słabszym.

§ 59

Ocena zachowania uczniów z klas I – III jest oceną opisową.

§ 60

Do bieżącego oceniania zachowania uczniów klas IV – VIII, nauczyciele korzystają z wpisywania uwag w dzienniku elektronicznym. Wpisując uwagę nauczyciel jest zobowiązany napisać za co oraz ile punktów przyznaje. Szczególnie podkreślić czy punkty są dodatnie czy ujemne.

§ 61

Obowiązuje następująca skala ocen zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 

§ 62

Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za:

Forma aktywności

ilość punktów

udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

1 – 20

reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych: zespołowo i indywidualnie

1 – 10

aktywny udział w kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych

1 – 20

pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych

1 – 20

praca na rzecz klasy

1 – 20

praca na rzecz szkoły (Samorząd Uczniowski, sklepik)

1 – 20

pomoc kolegom w nauce

10

wyjątkową kulturę osobistą

10 – 20

udział w uroczystościach szkolnych

1 – 20

wzorową aktywność czytelniczą

10 – 20

§ 63

Punkty ujemne uczeń otrzymuje za:

przeszkadzanie na lekcjach

5

niewykonywanie poleceń nauczyciela lub niewywiązywanie się z innych obowiązków (np. dyżury).

10

nieusprawiedliwianie na bieżąco (do dwóch tygodni) nieobecności w szkole.

5

arogancką postawę wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły

20

ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo, zaczepki fizyczne

20

stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych, bójki

30

złe zachowanie na wycieczce, imprezie szkolnej lub pozaszkolnej

20

brak obuwia zastępczego

5

niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku szkolnego

25
+ zwrot kosztów naprawy

niszczenie rzeczy innych osób

25
+zwrot kosztów

kradzież

30

wyłudzanie pieniędzy

30

uleganie nałogom

20

zaśmiecanie otoczenia

5

każde nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję (zajęcia)

5

wagary

10

każdorazowe opuszczenie terenu szkoły w czasie lekcji (zajęć) lub przerwy śródlekcyjnej

5

fałszowanie podpisów

10

farbowanie włosów

10

malowanie paznokci

10

noszenie biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu

10

robienie makijażu

10

nieodpowiedni strój szkolny (odkryte ramiona, brzuch, plecy)

10

pierwszy brak stroju galowego

2

drugi braku stroju galowego

5

kolejny brak stroju galowego

10

korzystanie z telefonu i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

5

§ 64

Oceny wystawia się według następujących zasad: 

 1. każdy semestr uczeń rozpoczyna pulą 100 punktów,
 2. uczeń, który nie otrzymał w ciągu roku ani jednego punktu ujemnego może otrzymać ocenę wzorową,
 3. uczeń, który otrzymał w semestrze do 5 punktów lub w roku do 10 punktów ujemnych, może otrzymać ocenę bardzo dobrą,
 4. uczeń, który otrzymał w semestrze powyżej 10 lub w roku powyżej 20 punktów ujemnych, nie może mieć oceny wyższej niż dobra,
 5. uczeń, który otrzymał w semestrze powyżej 20 lub w ciągu roku powyżej 40 punktów ujemnych, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna,
 6. w innych przypadkach sumuje się uzyskane punkty i przelicza na oceny zachowania stosując poniższą tabelę przeliczeniową.

 

Progi przeliczeniowe punktów
na ocenę semestralną

Progi przeliczeniowe punktów
na ocenę roczną

Ocena

od 191

od 382

wzorowe

161 – 190

322 – 380

bardzo dobre

131 – 160

262 – 320

dobre

100 – 130

200 – 260

poprawne

60 – 99

120 – 198

nieodpowiednie

poniżej 60

poniżej 118

naganne

§ 65

 1. Suma punktów uzyskanych we wszystkich kategoriach zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w § 64.
 2. O przewidywanej śródrocznej i końcoworocznej ocenie zachowania wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż14 dni przedklasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. O przewidywanej nagannej ocenie zachowania uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) są zawiadamiani nie później niż miesiąc przed klasyfikacją. Przekazana przez wychowawcę informacja musi być potwierdzona podpisem rodzica (prawnego opiekuna).
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego potwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywanaoceny zachowania do trzech dni od uzyskania informacji, jeśli została ona ustalona niezgodnie z zasadami oceniania zachowania.
 5. Dyrektor, nie później niż dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w obecności ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) stwierdza, czy ocena została ustalona z naruszeniem zasad. Jeżeli tak, to ocena zostaje ustalona ponownie, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jeżeli nie, to wcześniej ustalona ocena jest ostateczna.
 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej.

§ 66

Uczeń klasy VIII szkoły podstawowej ma obowiązek przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, którego procedury określają odrębne przepisy. Uczeń powtarzający klasę VIII ma obowiązek ponownie przystąpić do egzaminu.

Rozdział VII

formy opieki i pomocy uczniom

§ 67

 1. Szkoła organizuje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:
 1. opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;
 2. opiekę nad uczniami podczas zajęć odbywanych poza terenem Szkoły oraz w czasie wycieczek.

§ 68

 1. Szkoła współdziała z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom oraz rodzicom(prawnym  opiekunom)) poprzez konsultacje specjalistyczne w zakresie:
 1. diagnozy;
 2. terapii;
 3. działań profilaktycznych.
 1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów zdolnych oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce na podstawie odrębnych przepisów.

§ 69

 1. Szkoła organizuje różne formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:
 1. konsultacje indywidualne z wychowawcą i nauczycielami zajęć edukacyjnych;
 2. spotkania edukacyjno-informujące klasowe i ogólnoszkolne.

Rozdział VIII

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

§ 70

 1. Przedszkolejest integralną częścią Szkoły Podstawowej.
 2. Dyrektorem Przedszkola jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.
 3. Nauczyciele Przedszkola wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.
 4. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 6. Przedszkole  funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący lub wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 71

 1. Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci do Przedszkola w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z Regulaminem rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.
 2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. W miarę wolnych miejsc, do Przedszkola dzieci mogą być przyjmowane sukcesywnie w ciągu całego roku.
 4. Informacja o zapisach dzieci do Przedszkola ogłaszana jest w formie:
 1. ogłoszenia na tablicy ogłoszeń przeznaczonej dla rodziców;
 2. informacji na stronie internetowej szkoły i portalu społecznościowym.
 1. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wniosek lub deklaracja, przedłożona w Szkole w terminie podanym w informacji o zapisach.
 2. Przyjęcie dziecka do Przedszkola potwierdza się podpisaniem przez rodziców Umowy w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym prowadzonej przez Gminę Miejsce Piastowe  lub w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym prowadzonej przez Gminę Miejsce Piastowe oraz opłat za korzystanie z posiłków.
 3. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 4. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola:
 1. w przypadku niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do 15 września, jeśli rodzice (prawni opiekunowie) nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora  o przyczynie nieobecności dziecka;
 2. z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy w czasie roku szkolnego, jeśli rodzice (prawni opiekunowie) nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora  o przyczynie nieobecności dziecka;
 3. jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) dwukrotnie nieterminowo dokonają wpłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w Przedszkolu.

§ 72

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania dążąc w szczególności do:
 1. wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka;
 2. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 3. tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej;
 4. zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w oddziale przedszkolnym.
  1. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje poprzez:
 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;
 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 5. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych;
 6. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne;
 7. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 8. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

§ 73

Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej Przedszkola to:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą;
 2. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
 3. zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
 4. okazje sytuacyjne, stwarzanie dzieciom możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnera;
 5. zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;
 6. wycieczki, spacery, uroczystości przedszkolne.

§ 74

 1. Nauczyciele  zapewniają dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza nim.
 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 3. W oddziale dzieci 3 i 4 – letnich, nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.

§ 75

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU I KORZYTANIE Z WYŻYWIENIA

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin i 30 minut dziennie w przypadku dzieci do lat 5, natomiast w przypadku dzieci 6 letnich zgodnie z zdeklarowanym przez rodziców czasem pobytu w przedszkolu.
 2. W tym czasie oddział zobowiązuje się do:
 1. realizacji programów wychowania przedszkolnego, uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnienia warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na trenie oddziału przedszkolnego;
 4. wsparcia wychowawczej roli rodziny.
 1. Dziecko podczas pobytu w Przedszkolu korzysta:
 1. z pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek), gdy jest zapisane na pobyt dłuższy niż do godziny 1400;
 2. z  dwóch posiłków, a to: śniadanie i obiad, gdy jest zapisane na pobyt do godziny 1400;
 1. Ilość posiłków, za które płaci rodzic (prawny opiekun) dziecka, wynika z czasu pobytu dziecka w Przedszkolu. Wyboru długości pobytu dziecka w Przedszkolu dokonują rodzice (prawni opiekunowie) podpisując umowę o której mowa w § 71 ust. 5 niniejszego Statutu.
 2. Koszt wyżywienia dziecka pokrywa rodzic(prawny opiekun) w rozliczeniu miesięcznym (z dołu)w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca, a za grudzień najpóźniej do 28 grudnia, przelewem na rachunek bankowy szkoły, zgodnie z zapisem umowy.

§ 76

 1. Przedszkole organizuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku dzieci i ich  potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 2. Opiekę w czasie pobytu w oddziałach nad wychowankami sprawuje nauczyciel, który bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w tym czasie.
 3. Opiekę nad wychowankami podczas zajęć poza terenem szkolnym, w trakcie wycieczek, spacerów sprawuje nauczyciel oraz pomoc wychowawcy, z tym, że całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponosi nauczyciel.

§ 77

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców(prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
 2. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola jest skuteczne przez cały rok szkolny. Może być odwołane lub zmienione w każdej chwili,  przez rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice mogą upoważnić pisemnie określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola.
 3. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby odbierającej dziecko lub gdy jej stan wskazuje, że nie jest ona zdolna zapewnić dziecku bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zatrzymania dziecka w Przedszkolu oraz skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem) lub inną upoważnioną osobą, w celu wyjaśnienia sytuacji oraz w razie potrzeby wzywa do osobistego stawienia się do oddziału przedszkolnego po odbiór dziecka.
 4. W razie braku możliwości skontaktowania się z jedną z osób wymienionych w ustępie 3 lub gdy dziecko nie zostanie odebrane do zakończenia pracy Przedszkola, nauczyciel grupy podejmuje próbę skontaktowania się z tymi osobami, a gdy dziecko mimo to nie zostanie odebrane z Przedszkola, wzywa Policję.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do bezzwłocznego poinformowania nauczyciela o każdej zmianie numerów kontaktowych, podanych do dyspozycji oddziału Przedszkola.

§ 78

 1. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać do Przedszkola wyłącznie zdrowe dzieci.
 2. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez uprzedniego porozumienia z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel informuje o tym rodziców(prawnych opiekunów), którzy  są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

§ 79

 1. Wychowankowie Przedszkola mają prawo do:
 1. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 2. ochrony i poszanowania godności osobistej;
 3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
 4. uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zorganizowanej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 80

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa, ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły, z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).

§ 81

 1. W Przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki.
 2. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie opinii wydanej przez Poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
  1. Dyrektor Szkoły powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Do zadań zespołu należy w szczególności:
 1. ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 2. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
 3. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
  1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, po zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
  2. Zadania, zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są realizowane we współpracy z:
   1) rodzicami (opiekunami prawnymi),
   2) nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola,
   3) poradnią  psychologiczno-pedagogiczną.

§ 82

Do zadań nauczyciela Przedszkola należy:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas  zajęć, wycieczek, wyjazdów i imprez;
 2. dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt Przedszkola;
 3. zapewnienie higienicznych warunków pracy;
 4. zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren Przedszkola;
 5. współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci:
 1. informowanie rodziców (opiekunów prawnych)o realizowanych zadaniach, wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planu pracy;
 2. udzielanie rodzicom(opiekunom prawnym) rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;
 3. ustalanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) wspólnych kierunków działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych trudnościach edukacyjnych;
 4. udostępnianie rodzicom(opiekunom prawnym) wytworów działalności dzieci;
 1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej, w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
 2. dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju;
 3. wspieranie rozwoju aktywności dziecka;
 4. stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniającej możliwości i potrzeby każdego dziecka;
 5. stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy;
 6. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci
 1. prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
 1. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy;
 2. przeprowadzanie diagnozy gotowości szkolnej dziecka 6 – letniego i przekazanie stosownej informacji rodzicom;
 1. systematyczne podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności;
 2. prowadzenie dokumentacji zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 83

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do Przedszkola  mają prawo do:
 1. znajomości zamierzeń pracy wychowawczo – dydaktycznej;
 2. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
 3. udziału w zajęciach otwartych, uroczystościach organizowanych na terenie oddziałów przedszkolnych.
 1. Na rodzicach  (opiekunach prawnych)dzieci uczęszczających do Przedszkola  spoczywa obowiązek:
 1. udzielania informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na  jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
 2. uczestniczenia w zebraniach organizowanych w oddziałach przedszkolnych;
 3. terminowego regulowania należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia dziecka  zgodnie z wysokością  ustalonych opłat.
 1. Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) przebiega w następujących formach:
 1. zebrania organizowane co najmniej dwa razy w roku szkolnym;
 2. zajęcia otwarte;
 3. wycieczki, uroczystości przedszkolne;
 4. codzienny kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi)wynikający z bieżących potrzeb.

§ 84

Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia: sale, szatnie, jadalnię, toalety oraz plac zabaw i salę zabaw ruchowych.

Rozdział IX

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 85

Do Szkoły uczęszczają dzieci objęte obowiązkiem szkolnym,  od 7 - do 15 roku życia, nie dłużej niż do 18 roku życia.

§ 86

Do klasy pierwszej Szkoły przyjmuje się:

 1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, czyli w Miejscu Piastowym, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej;
 2. na wniosek rodziców  - dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 87

Uczeń Szkoły zgodnie z „Konwencją o Prawach Dziecka”, Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązującymi przepisami oświatowymi ma prawo do:

 1. informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
 2. posiadania pełnej wiedzy o kryteriach ocen z przedmiotów i z zachowania;
 3. rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;.
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
 5. korzystania z pomocy doraźnej w nauce;
 6. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 7. nietykalności osobistej;
 8. bezpiecznych warunków nauki i pobytu w szkole, ochrony przed formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
 9. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami;
 10. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i doraźnej pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach;
 11. reprezentowania szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach i zawodach;
 12. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz prawo zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole.

§ 88

W przypadku naruszenia praw, o których mowa w §87 uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni)  mogą złożyć skargę do Dyrektora Szkoły lub skorzystać z procedur przewidzianych dla systemu sprawiedliwości obowiązującego w Polsce.

 

§ 89

Uczeń Szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:

 1. zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
 2. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy, umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie;
 3. właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych;
 4. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;
 5. uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze;
 6. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice lub prawni opiekunowie, w terminie do dwóch tygodni od pierwszego dnia ponownej obecności w szkole. Usprawiedliwienie może dokonywać  jeden z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność może być zaświadczenie lekarskie. Nie dopuszcza się usprawiedliwiania lub zwalniania ucznia w formie wiadomości sms.
 7. postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej;
 8. dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;
 9. godnego i kulturalnego zachowania się w Szkole i poza Szkołą;
 10. dbania o piękno mowy ojczystej;
 11. okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 12. przestrzegania zasad współżycia społecznego, uczeń:
  1. okazuje szacunek dorosłym i kolegom,
  2. przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
  3. szanuje poglądy i przekonania innych.
 13. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, uczeń:
  1. nie pali tytoniu,  także e-papierosów,
  2. nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,
  3. zachowuje czysty i schludny wygląd.
 14. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz. Za zniszczone mienie Szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego sprzętu.
 15. nieopuszczania samowolnie terenu Szkoły podczas trwania wszystkich lekcji i w czasie przerw międzylekcyjnych.

§ 90

Zasady ubierania się uczniów na terenie Szkoły:

 1. Strój codzienny – obowiązujący w dni nauki szkolnej:
  1. Dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice (o długości nie krótszej niż do połowy uda) jak i spodnie (długie lub do kolan - bez względu na porę roku) w stonowanych kolorach. Zabronione jest noszenie krótkich szortów czy spodenek poza lekcjami wychowania fizycznego.
  2. Chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym kroju lub spodnie sportowe (dresy) w stonowanych kolorach. W okresie letnim długość może być krótsza, ale sięgająca do kolan. Zabronione jest noszenie krótkich szortów czy spodenek poza lekcjami wychowania fizycznego.
 2. Strój musi być czysty, estetyczny, o stonowanej kolorystyce, klasyczny lub sportowy.
 3. W doborze dodatków i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że Szkoła dla ucznia jest miejscem pracy.
 4. Podczas pobytu w Szkole niedozwolone jest noszenie nakryć głowy (czapki, kaptury).
 5. Strój ucznia ma być dostosowany do miejsca pobytu (szkoła - lekcja, dyskoteka, wycieczka, kino, teatr itp.). Na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkolnym, organizator zajęć może dodatkowo określić wymagania co do stroju, biorąc pod uwagę specyfikę zajęć.
 6. Ubiór ucznia oraz noszone plecaki, torby nie mogą zawierać prowokacyjnych, obraźliwych czy wywołujących agresję nadruków. Zabronione są także wzory propagujące zbrodnicze ideologie.
 7. Ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej, mieć dużych dekoltów, cienkich ramiączek, muszą zasłaniać  brzuch i ramiona, a noszone na gołe ciało nie mogą być przezroczyste.
 8. Obowiązkowym elementem stroju ucznia jest obuwie zamienne, przeznaczone do używania tylko w szkole. Obuwie ma zakrywać stopę, mieć jasną podeszwę. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest używanie butów, które nie zabezpieczają należycie stopy przed poślizgiem, zranieniem czy uderzeniem.
 9. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno kolor jak i kształt muszą mieć charakter naturalny – bez zmiany koloru, struktury włosa. Niedozwolone jest przycinanie i układanie włosów w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi. Włosy powinny być czyste i uczesane. Dłuższe włosy muszą być tak uczesane, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcjach. Powinny być związane lub upięte.
 10. Zakazane jest stosowanie makijażu, lakierowanie paznokci. Makijaż dopuszcza się jedynie podczas występów szkolnych (aktorzy) oraz dyskotek (delikatny makijaż).
 11. Na lekcje wychowania fizycznego uczniowie przebierają się w stroje zgodnie z wymaganiami nauczyciela oraz zdejmują biżuterię lub inne ozdoby zagrażające bezpieczeństwu.Zabrania się przebywania w stroju gimnastycznym poza lekcjami wychowania fizycznego.
 12. Dopuszcza się noszenie krótkich kolczyków (jednej pary) wyłącznie w uszach. Na palcach czy przegubach dłoni delikatnych ozdób. Przekłuwanie i ozdabianie ciała w innych niż uszy miejscach, a także tatuaże jest absolutnie zabronione na terenie Szkoły.
 13. Samorząd Uczniowski może ustalić konkretny dzień, w którym jednorazowo będzie można ubrać się zgodnie z podanym hasłem np. czapka św. Mikołaja, określony kolor czy część garderoby (spódnica, kamizelka itp.).
 14. Nauczyciel, w szczególności wychowawca klasy, ma obowiązek zwrócić uwagę uczniowi, który nie stosuje się do zasad ubierania w Szkole oraz wpisać uwagę zgodnie z systemem oceniania zachowania.
 15. Strój galowy – obowiązuje w Szkole w dni uroczystości szkolnych lub państwowych, egzaminów zewnętrznych czy konkursów oraz po wcześniejszym ogłoszeniu.
  1. Dziewczęta - biała bluzka z krótkimi lub długimi rękawami i czarna, granatowa lub szara spódnica bądź spodnie, ewentualnie granatowa/czarna sukienka.
  2. Chłopcy – biała koszula z krótkimi lub długimi rękawami, granatowe, szare lub czarne spodnie lub garnitur.
 16. Zasady ubierania się uczniów na terenie Szkoły nie obejmują wszystkich szczegółów i przypadków. W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd są odpowiednie, decyzję podejmuje wychowawca klasy bądź inny nauczyciel.

§ 91

Na terenie Szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

§ 92

Zasady korzystania przez uczniów na terenie Szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

 1. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego przyniesionego przez uczniów.Wspomniany sprzęt uczniowie przynoszą do Szkoły na własną odpowiedzialność i Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież przyniesionego sprzętu.
 2. Podczas zajęć edukacyjnych, obowiązkowych czy pozalekcyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (dotyczy to również słuchawek). Zakaz obejmuje wszystkie funkcje, jakie dane urządzenie posiada.
 3. Nie wolno filmować, fotografować uczniów, nauczycieli ani innych pracowników Szkoły bez ich zgody i wiedzy.
 4. Absolutnie zakazane jest jakiekolwiek utrwalanie przebiegu lekcji bez wiedzy i zgody nauczyciela prowadzącego lekcję (zajęcia).
 5. Na terenie Szkoły nie wolno ładować telefonów ani innych urządzeń elektronicznych.
 6. Nauczyciel nie może odbierać uczniowi telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego. Natomiast ma obowiązek zwrócić uwagę i dokonać wpisu w e-dzienniku, gdy uczeń złamie zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły.
 7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń, za zgodą i w obecności nauczyciela może skorzystać z telefonu komórkowego.
 8. W czasie trwania zajęć kontakt rodzica z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat Szkoły.
 9. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas trwania zajęć szkolnych obejmuje także nauczycieli.

§ 93

 1. Za swoje osiągnięcia oraz wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody:
  1. pochwałę wychowawcy klasy;
  2. pochwałę Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym;
  3. nagrodę rzeczową lub dyplom;
  4. świadectwo ukończenia klasy z wyróżnieniem;
  5. list gratulacyjny do rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Ustala się następujące rodzaje i  kryteria przyznawania nagród:
 1. nagrodę rzeczową - książkową otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie lub na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej. W odniesieniu do uczniów klas I - III na wniosek wychowawcy klasy,
 2. dyplom otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i bardzo dobre zachowanie lub na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej,
 3. świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania określone odrębnymi przepisami,
 4. list gratulacyjny otrzymują rodzice(opiekunowie prawni) ucznia za spełnienie jednego z poniższych kryteriów:
  1. osobiste zaangażowanie w pracę na rzecz klasy lub Szkoły,
  2. bardzo wysokie wyniki w  nauce i zachowaniu dziecka,
  3. szczególne osiągnięcia dziecka w konkursach i zawodach rangi co najmniej wojewódzkiej, wyjątkowe zaangażowanie dziecka w pracę na rzecz Szkoły lub środowiska lokalnego.

§ 94

 1. Uczeń ma prawo zgłosić zastrzeżenia do przyznanej nagrody w terminie 7 dni od jej przyznania.
 2. Od nagrody przewidzianej w § 93 ust. 1 pkt 2 zastrzeżenia należy złożyć do Dyrektora Szkoły, zaś od pozostałych nagród - do Rady Pedagogicznej.

 

§ 95

Ustala się następujące rodzaje kar:

 1. upomnienie ustne wychowawcy;
 2. upomnienie Dyrektora;
 3. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;
 4. wystąpienie z wnioskiem do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy wymienione kary nie spowodowały poprawy zachowania oraz gdy uczeń ponadto:
 1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osoby,
 2. dopuszcza się kradzieży,
 3. wchodzi w kolizję z prawem,
 4. demoralizuje innych uczniów,
 5. używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych,
 6. permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły.

§ 96

O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 97

 1. Uczeń ma prawo odwołać się w terminie 7 dni od nałożonej na niego kary, o czym należy go poinformować.
 2. Od kary przewidzianej w § 88 pkt. 2 odwołanie należy złożyć do Dyrektora Szkoły, zaś od pozostałych kar - do Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ XI

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

§ 98

 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje szereg działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu oraz wejścia na rynek pracy.
 2. Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią procesu wychowania i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno – zawodowego.
 3. Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zajmuje się Dyrektor Szkoły, we współpracy z nauczycielem doradztwa zawodowego.

§ 99

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

 1. środowisko szkolne odgrywa istotną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów;
 2. wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;
 3. preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu;
 4. na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.

§ 100

 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 2. W ramach pracy z uczniami system doradztwa zawodowego obejmuje:
 1. wdrażanie uczniów do poznania siebie;
 2. kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 3. rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 4. przełamywanie barier emocjonalnych,
 5. wyrabianie szacunku do samego siebie,
 6. planowanie własnego rozwoju,
 7. poznanie możliwych form zatrudnienia w lokalnym środowisku
 8. zdobycie umiejętności przygotowywania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy
 9. zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 10. zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji,
 11. rozszerzenia zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy,
 12. poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 13. rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych, sytuacjach zawodowych i życiowych.
 1.  W ramach pracy z nauczycielami system doradztwa zawodowego obejmuje:
 1. uzyskanie wsparcia i pomocy wychowawczej;
 2. rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec Szkoły i rynku pracy;
 3. przedstawienie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych;
 4. wspieranie uczniów w wyborze ich dalszej drogi życiowej.
 1. W ramach pracy z rodzicami system doradztwa zawodowego obejmuje:
 1. wspieranie dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej;
 2. podniesienie umiejętności komunikowania się z dzieckiem.

§ 101

 1. Działania zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ramach:
 1. zajęć z wychowawcą;
 2. targów edukacyjnych i wycieczek;
 3. gazetki ściennej z informacjami na temat bazy szkół ponadpodstawowych.
 1. Począwszy od klasy VII w Szkole realizowane są zajęcia doradztwa zawodowego w wymiarze określonym w ramowym planie nauczania.

ROZDZIAŁ XII

CEREMONIAŁ SZKOLNY

§ 102

 1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzania uroczystości z udziałem Sztandaru Szkoły. Podkreśla on rangę uroczystości szkolnych.
 2. Do najważniejszych uroczystości  i tradycji tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:
 1. inauguracja roku szkolnego;
 2. ślubowanie uczniów klas pierwszych;
 3. uroczystości związane z patronem szkoły;
 4. uroczystości państwowe – Święto Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja;
 5. zakończenie roku szkolnego.
 1. Sztandar Szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest Szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych postaw jego poszanowania.
 2. Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły w zamkniętej gablocie.
 3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
  w Szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie
  i godni takiego zaszczytu.

§ 103

 1. W skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzą:
 1. Chorąży – uczeń najstarszej klasy
 2. Asysta – dwie uczennice najstarszej klasy
 1. Kadencja pocztu trwa jeden rok szkolny - począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia  roku szkolnego.
 2. Nauczyciel wskazany przez Dyrektora Szkoły na ten czas zostaje opiekunem Ceremoniału szkolnego i dba o właściwą celebrację sztandaru, zgodną z ceremoniałem przebiegu uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.

§ 104

 1. Insygnia pocztu sztandarowego:
 1. biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry;
 2. białe rękawiczki.
 1. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń - ciemny garnitur, biała koszula. Uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice.

§ 105

 1. Komendy i ich kolejność, chwyty sztandaru oraz opis sytuacyjny zachowania się uczestników  w trakcie przebiegu uroczystości z użyciem sztandaru, szczegółowo określa Ceremoniał szkolny.

Rozdział XIV

ORGANIZACJA KLAS GIMNAZJALNYCH

§ 106

 1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum i kontynuacji edukacji poprzez organizację nowatorskiego i atrakcyjnego procesu nauczania.
 2. W celu umożliwienia pełnego rozwoju zainteresowań uczniów, Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, w formie kółek zainteresowań lub innych zajęć, które prowadzą nauczyciele po rozpoznaniu potrzeb uczniów.
 3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych oraz poza terenem szkoły.
 4. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia we wszystkich sferach, dbając o udzielanie informacji dotyczących zadań gimnazjum i przepisów prawa oświatowego.

§ 107

 1. Uczniowie Gimnazjum tworzą Samorząd Uczniowski Gimnazjum.
 2. Samorząd Uczniowski ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 3. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa §15 ust 3 niniejszego Statutu.

§ 108

 1. Uczniowie Gimnazjum korzystają z biblioteki szkolnej na takich samych warunkach jak pozostali uczniowie.
 2. Uczniowie klas gimnazjalnych korzystają ze stołówki szkolnej oraz wszystkich pozostałych obiektów szkolnych na takich samych warunkach jak pozostali uczniowie.

§ 109

 1. Nauczyciel w Gimnazjum prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do nauczycieli i innych pracowników Szkoły pracujących z klasami gimnazjalnymi stosuje się odpowiednio zapisy § 32,33 i 34 niniejszego Statutu.

§ 110

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomów i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 2. W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych ucznia Szkoła prowadzi dziennik zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej. Za dostęp rodziców (opiekunów prawnych) do dziennika elektronicznego Szkoła nie pobiera opłat.

§ 111

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 112

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania. Ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
 4. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywana rocznych ocen klasyfikacyjnych, z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 113

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz z warunkami i trybem uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 114

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. kryteriach oceniania zachowania;
 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi rocznej nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 115

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Jawność oznacza wgląd do dziennika elektronicznego i możliwość uzyskania informacji ustnej od nauczyciela.

§ 116

Procedury sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych to:

 1. wypracowania klasowe, zadania klasowe, prace klasowe, testy, w szczególności sprawnościowe, sprawdziany (skrót S);
 2. krótkie sprawdziany pisemne – kartkówki do 15 minut z trzech ostatnich lekcji (skrót K).
 3. odpowiedź ustna (skrót U);
 4. dłuższa praca domowa (skrót DPD);
 5. prace autorskie, zadania dodatkowe (skrót ZD);
 6. ćwiczenia praktyczne (skrót PC);
 7. prace domowe (skrót PD);
 8. aktywność (skrót A);
 9. ortografia (skrót O).

§ 117

 1. Ilość całogodzinnych prac pisemnych nie może przekraczać 1 w ciągu dnia i 3 w ciągu tygodnia. Całogodzinna praca pisemna musi być zapowiedziana co najmniej  z tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest ocenić prace pisemne i poinformować uczniów o uzyskanych ocenach w terminie 14 dni od dnia napisania prac. Gdy nauczyciel nie dotrzyma terminu, uczeń ma prawo nie zgodzić się na wpisanie do dziennika wystawionej oceny.
 3. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas lekcji, na której nauczyciel informuje o wynikach tych prac. W razie nieobecności ucznia na takiej lekcji – w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Rodzic/opiekun prawny może zapoznać się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną dziecka w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w szczególności podczas zebrań, wywiadówek.

§118

 1. Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne oraz końcoworoczne ma charakter stopniowy, według następującej skali:
 1. stopień celujący                             6
 2. stopień bardzo dobry  5
 3. stopień dobry                                  4
 4. stopień dostateczny                     3
 5. stopień dopuszczający               2
 6. stopień niedostateczny              1
 1. Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie „+” i „-”. „Plusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w przypadku nieznacznego przekroczenia  przez ucznia wymagań edukacyjnych  wyznaczonych dla danej oceny. „Minusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku drobnych, niemających  merytorycznego znaczenia uchybień.

 

 1. Przyjmuje się następujące kryteria ocen
  Oceny prac pisemnych:
   

Celujący

spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz rozwiązał zadania wykraczające poza program nauczania

bardzo dobry

powyżej 85% do 100% punktów możliwych do uzyskania

dobry

powyżej 65% do 85% punktów możliwych do uzyskania

dostateczny

powyżej 45% do 65% punktów możliwych do uzyskania

dopuszczający

powyżej 30% do 45% punktów możliwych do uzyskania

niedostateczny

do 30% punktów możliwych do uzyskania

 

 1. Przyjmuje się następujące kryteria ocen cząstkowych z zajęć edukacyjnych:
 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 1. wiedzą i umiejętnościami znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania;
 2. twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
 3. proponuje rozwiązania oryginalne, wykorzystuje wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu źródeł informacji;
 4. osiąga znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, potrafi na  szerszym forum zaprezentować wyniki swej pracy;
 5. jest laureatem konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych.
 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania danej klasy;
 2. aktywnie uczestniczy w lekcjach, rzetelnie wywiązuje się z obowiązków;
 3. samodzielnie rozwiązuje trudne, nietypowe zadania i problemy;
 4. potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela i wykorzystać je w pracy;
 5. umie ocenić postawy i system wartości.
 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował  podstawowe wiadomości i posiadł umiejętności przewidziane programem nauczania danej klasy;
 2. systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie poszczególnych działów programowych, angażuje się w proces dydaktyczny;
 3. wykonuje samodzielnie typowe zadania przewidziane programem nauczania danej klasy, wykazuje próby zmierzenia się z zadaniami nietypowymi, czasami z sukcesem;
 4. umie ocenić postawy i system wartości.
 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania danej klasy;
 2. wykonuje samodzielnie proste, typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 3. nie wykazuje dużego zaangażowania na lekcjach.
 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym, niezbędne do dalszego zdobywania wiedzy i radzeniu sobie w życiu;
 2. wykazuje się minimalnym przyrostem wiedzy;
 3. tylko przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;
 4. niechętnie podejmuje wysiłek twórczy;
 5. niedbale wykonuje pracę i niestarannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania danej klasy nawet na poziomie koniecznym, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy;
 2. nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień
  o elementarnym stopniu trudności;
 3. wykazuje brak zaangażowania w jakąkolwiek działalność w procesie dydaktycznym.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 1. W ciągu okresu ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

 

Formy aktywności

Kod zapisu w dzienniku

Waga oceny uzyskanej

Wypracowania klasowe, zadania klasowe, prace klasowe, testy, w szczególności sprawnościowe, sprawdziany

S

4

Odpowiedź ustna

U

3

Krótkie sprawdziany pisemne – kartkówki

K

3

Dłuższa praca domowa

DPD

2

Prace autorskie, zadania dodatkowe

ZD

2

Ćwiczenia praktyczne

PC

3

Estetyka zeszytu

E

1

Prace domowe

PD

1

Aktywność

A

1

Ortografia

O

2

Ocena za I okres

OP

4

 

 1. Ocenom cząstkowym przyporządkowuje się następujące wartości liczbowe przy obliczaniu średniej ważonej

 

 •  

6

-6

+5

5

-5

+4

4

-4

+3

3

-3

+2

2

-2

+1

1

Wartość liczbowa do obliczenia średniej ważonej

6,00

5,75

5,50

5,00

4,75

4,50

4,00

3,75

3,50

3,00

2,75

2,50

2,00

1,75

1,50

1,00

 

 

 1. Minimalna liczba ocen cząstkowych z danego zajęć edukacyjnych nie może być niższa, niż dwukrotna ilość tygodniowego wymiaru godzin z tego przedmiotu.
 2. Uczeń może z własnej inicjatywy poprawić ocenę niedostateczną z form oceniania wskazanych przez nauczyciela w PSO, w ciągu tygodnia od otrzymania oceny niedostatecznej.
 3. W przypadku nieobecności ucznia podczas pisemnych prac klasowych, uczeń ma obowiązek w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły lub  w terminie ustalonym przez nauczyciela zaliczyć daną formę. W przypadku nie wywiązania się  z ustalonych terminów uczeń otrzymuje -  0 - wliczane później do średniej ważonej.
 4. W razie długotrwałej nieobecności ucznia z przyczyn losowych /sanatorium, dłuższe leczenie itp./ warunki uzyskiwania ocen cząstkowych są ustalane indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.
 5. Śródroczna  ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w wyniku oceniania bieżącego (ocen cząstkowych) dla oceny śródrocznej (za I okres)
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w wyniku oceniania bieżącego i oceny za I okres (z wagą 4) dla oceny końcoworocznej - skrót OP.
 7. Śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne wystawia się na podstawie średniej ważonej, według schematu

 

Średnia ważona

Ocena śródroczna lub końcoworoczna

5,20 i większa

celujący

od 4,75 do 5,19

bardzo dobry

od 3,75 do 4,74

dobry

od 2,75 do 3,74

dostateczny

od 1,75 do 2,74

dopuszczający

do 1,74

niedostateczny

§ 119

Szczegółowe kryteria oceniania z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalone są w przedmiotowych systemach oceniania.

§ 120

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia  na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i  oddziałach ogólnodostępnych;
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 4. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie wskazań lekarza i na czas określony przez lekarza.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.

 

§ 121

 1. Na dwa tygodnie przed planowaną klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną wychowawca informuje pisemnie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach, w formie wykazu ocen z wszystkich przedmiotów. Obowiązkiem rodzica jest podpisać kartę przewidywanych ocen i zwrócić wychowawcy klasy. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje brakiem możliwości odwoływania się od proponowanych ocen.
 2. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu nauczyciel powinien powiadomić ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) miesiąc przed klasyfikacją.

§ 122

Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli jego stosunek do obowiązków szkolnych nie budzi zastrzeżeń, a w szczególności nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z danych zajęć edukacyjnych i jego zachowanie jest, co najmniej poprawne.

§ 123

 1. Jeśli uczeń nie uczęszczał na zajęcia lekcyjne (z różnych powodów) i jego nieobecności przekraczają połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, może być nieklasyfikowany z kilku lub wszystkich zajęć.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, natomiast na egzamin klasyfikacyjny ucznia, który miał nieobecności nieusprawiedliwione, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, natomiast egzamin z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu, w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu. W czasie egzaminu mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie).
 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.
 7. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen.
 8. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez Szkołę, której Dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.

§ 124

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły ostatnim tygodniu ferii letnich, a w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych w tym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, ale nie później niż do końca września bieżącego roku.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować go do klasy programowo wyższej.

 

§ 125

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia te zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno -  wychowawczych. W takim przypadku uczeń przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
 2. Procedury tego postępowania zawarte są w odrębnych przepisach.

§ 126

 1. Zachowanie ucznia oceniane jest w sześciu kategoriach. W przypadku uczniów realizujących projekt edukacyjny w siedmiu kategoriach. Wychowawca spośród poszczególnych opisów w każdej kategorii, po konsultacji z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły oraz uczniami, wybiera to zdanie, które najlepiej charakteryzuje ucznia.
 2. Wychowawca uwzględnia uwagi  przekazywane ustnie przez nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wyniki obserwacji ucznia.
 3. Suma punktów uzyskanych we wszystkich kategoriach zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w § 127.
 4. O przewidywanej śródrocznej i końcoworocznej ocenie zachowania wychowawca informuje ucznia i jego rodziców na dwa tygodnie przed planowaną klasyfikacją śródroczną i roczną wraz z informacją o przewidywanych ocenach z wszystkich zajęć edukacyjnych. Obowiązkiem rodzica jest podpisać kartę przewidywanych ocen i zwrócić wychowawcy klasy.
 5. O przewidywanej nagannej ocenie zachowania uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) są zawiadamiani nie później niż miesiąc przed klasyfikacją.
 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego potwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 7. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywanaoceny zachowania do trzech dni od uzyskania informacji, jeśli została ona ustalona niezgodnie z zasadami oceniania zachowania.
 8. Dyrektor, nie później niż dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w obecności ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) stwierdza, czy ocena została ustalona z naruszeniem zasad. Jeżeli tak, to ocena zostaje ustalona ponownie, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jeżeli nie, to wcześniej ustalona ocena jest ostateczna.

 

 

§ 127

 1. Ustala się następujące kategorie podlegające ocenie oraz ilości punktów możliwych do uzyskania w każdej z nich:

 

Ilość punktów

KATEGORIA I

Realizacja obowiązku szkolnego
 i sumienność w stosunku do nauki

6

Jeśli nie ma żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności i nieusprawiedliwionych spóźnień, osiąga wyniki w nauce w miarę wysokie, adekwatne do swoich możliwości.

5

Ma nie więcej niż 2 – 3 nieusprawiedliwione godziny nieobecności i/lub 4 – 6 nieusprawiedliwione spóźnienia, osiąga wyniki w nauce odpowiednie do swoich możliwości.

4

Ma nie więcej niż 4 – 7 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności i/lub 7 – 10 nieusprawiedliwionych spóźnień i osiąga pozytywne wyniki w nauce.

2

Ma nie więcej niż 8 – 14 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności i/lub 11 – 15 nieusprawiedliwionych spóźnień.

0

Ma powyżej 14 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności i powyżej 15 spóźnień.

 

KATEGORIA II

Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

5

Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i umiejętność dyskusji nie tylko z dorosłymi, ale również z kolegami, a jego postawa jest nacechowana życzliwością wobec otoczenia. Nie ma żadnych uwag ustnych ani pisemnych.

4

Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury, umie dyskutować. Może mieć najwyżej 2 uwagi wpisane do dziennika lub przekazane ustnie wychowawcy.

3

Zdarzyło się (1 – 2 razy), że uczeń zachowywał się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami, używał niezbyt kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji. Uczeń przeszkadza nauczycielowi i kolegom w pracy na lekcji. Może mieć 3– 5 uwag wpisanych do dziennika lub przekazywanych ustnie wychowawcom.

1

Uczeń często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w dyskusji. Ma najwyżej 6 - 7 uwag wpisanych do dziennika lub przekazanych ustnie wychowawcy.

0

Uczeń jest zwykle nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w dyskusji. Ma powyżej   uwag wpisanych do dziennika lub przekazanych ustnie wychowawcy.

 

KATEGORIA III

Postawa wobec nałogów i uzależnień

4

Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów i uzależnień, swoją postawą zachęca innych do naśladowania lub wspiera ich starania o wyjście z nałogu lub uzależnienia.

2

Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy.

0

Uczeń wiele razy palił papierosy lub pił alkohol lub przyjmował narkotyk (nawet 1 raz).

 

KATEGORIA IV

Postawa moralna i społeczna

6

W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, próbuje reagować na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych, szanuje również dobro publiczne  i własność prywatną, chętnie pomaga  kolegom  zarówno  w nauce, jak i innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza nią.

3

Zdarzyło się kilka razy (2 – 3), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie próbował reagować na ewidentne przejawy zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, naraził niechcący na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, nie uchyla się od prac na rzecz społeczności szkolnej.

0

Uczeń nie przestrzega w swoim postępowaniu zasady uczciwości, nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje godności własnej innych członków szklonej społeczności, niechętnie pomaga kolegom, unika pracy na rzecz zespołu lub dopuszcza się kradzieży, niszczenia mienia, wyłudzenia pieniędzy, fizycznego i psychicznego nękania innych, wchodzi w konflikt z prawem.

 

KATEGORIA V

Poczucie odpowiedzialności i bezpieczeństwa

4

Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia oraz dotrzymuje ustalonych terminów (przekazywanie usprawiedliwień itp.), nigdy nie złamał zakazu dotyczącego korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na lekcjach.

2

Zdarzyło się (1 raz), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, zlekceważył zagrożenie, ale zareagował na zwróconą uwagę lub 1 raz złamał zakaz dotyczący korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na lekcjach.

1

Uczeń nie dotrzymuje terminów i jego zachowanie stwarza zagrożenie, które on lekceważy, nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag lub więcej niż raz złamał zakaz dotyczący korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na lekcjach.

0

Przynosi do szkoły materiały łatwopalne, pirotechniczne lub niebezpieczne narzędzia, np. noże, laserowe latarki bądź przedmioty wywołujące swoim wyglądem poczucie zagrożenia.

 

KATEGORIA VI

Dbałość o wygląd zewnętrzny

Zasada ogólna

Na terenie szkoły obowiązuje strój codzienny i strój galowy. Niedopuszczalny jest odsłonięty brzuch, plecy, głęboki dekolt i zbyt krótka spódniczka lub spodenki. Obowiązuje bezwzględny zakaz malowania paznokci, farbowania włosów, stosowania makijażu oraz kolczykowania ciał np.: brwi, nosa, języka, ust, brody, pępka. Kolczyki w uszach mogą nosić tylko dziewczęta pod warunkiem, że ich długość nie przekroczy 1cm poniżej ucha. Chłopcy nie mogą nosić kolczyków ani żelować włosów.

a) Strój galowy: biała bluzka/koszula i czarna/granatowa spódnica/spodnie. Strój galowy obowiązuje na terenie szkoły w dni uroczystości szkolnych lub państwowych. Obowiązek przyjścia w stroju galowym ma być wcześniej zapowiedziany.

b) Strój codzienny obowiązuje w pozostałe dni nauki szkolnej i spełnia warunki zapisane w zasadzie ogólnej.

4

Uczeń zawsze przychodzi do szkoły obowiązującym w danym dniu stroju.

3

Uczeń 1-2 razy otrzymał uwagę ustną lub pisemną, z powodu niestosowania się do regulaminu dotyczącego wyglądu zewnętrznego.

2

Zdarzyło się (do 4 razy) w semestrze, że uczeń otrzymał uwagę ustną lub pisemną, z powodu niestosowania się do regulaminu dotyczącego wyglądu zewnętrznego.

0

Uczeń nie nosi obowiązującego w danym dniu stroju i nie przestrzega regulaminu odnośnie wyglądu zewnętrznego, co zostało stwierdzone i zanotowane w zeszycie uwag więcej niż 4 razy.

 

KATEGORIA VII

Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego
Nie dotyczy uczniów zwolnionych z realizacji projektu decyzją dyrektora

5

Uczeń wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

4

Uczeń był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

3

Uczeń współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

2

Uczeń współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

1

Uczeń mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

0

Uczeń nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

 

 1. Uczeń może otrzymać dodatkowe 10 punktów za:

 

Ilość punktów

Warunek przyznania punktów dodatkowych

1

Wzorowe pełnienie funkcji w organizacjach szkolnych lub młodzieżowych, w szkole i poza szkołą.

1

Rozwój własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w szkolnych lub pozaszkolnych kołach zainteresowań albo samokształcenia w innej formie (po udokumentowaniu uczestnictwa).

1 – 2

Prace na rzecz społeczności szkolnej.

1 – 3

Reprezentowanie szkoły na konkursach i olimpiadach wiedzy, w zależności od etapu i zaangażowania ucznia.

1 - 3

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w zależności od etapu i zaangażowania ucznia.

 

 1. Dla uczniów klasy pierwszej i drugiej ustala się następujący sposób zamiany punktów na ocenę zachowania:

 

Zakres punktowy

Ocena śródroczna lub końcoworoczna zachowania

32 - 39

Wzorowe

28 – 31

Bardzo dobre

22 – 27

Dobre

14 – 21

Poprawne

4 – 13

Nieodpowiednie

Ocenę nieodpowiednią, niezależnie od liczby uzyskanych punktów, otrzymuje uczeń, który w jednej z kategorii (kat. nr II, III, IV, V) uzyskał 0 punktów

 

0 – 3

Naganne

Ocenę naganną, niezależnie od liczby uzyskanych punktów, otrzymuje uczeń, który: wszedł w konflikt z prawem, popełnił wykroczenie o dużej szkodliwości społecznej, np. kradzież, akt wandalizmu, pobicie, chuligaństwo, rozprowadzanie narkotyków, rażąco ordynarne zachowanie, naruszenie czyjejś godności osobistej.

 1. Dla uczniów klasy trzeciej ustala się następujący sposób zamiany punktów na ocenę zachowania:

 

Zakres punktowy

Ocena śródroczna lub końcoworoczna zachowania

37 - 44

Wzorowe

32 - 36

Bardzo dobre

27 - 32

Dobre

19 - 26

Poprawne

9 - 18

Nieodpowiednie

Ocenę nieodpowiednią, niezależnie od liczby uzyskanych punktów, otrzymuje uczeń, który w jednej z kategorii (kat. nr II, III, IV, V) uzyskał 0 punktów

0 - 8

Naganne

Ocenę naganną, niezależnie od liczby uzyskanych punktów, otrzymuje uczeń, który: wszedł w konflikt z prawem, popełnił wykroczenie o dużej szkodliwości społecznej, np. kradzież, akt wandalizmu, pobicie, chuligaństwo, rozprowadzanie narkotyków, rażąco ordynarne zachowanie, naruszenie czyjejś godności osobistej.

§ 128

1.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

2.Uczeń który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

 1. Uczeń klasy II Gimnazjum, który w roku szkolnym2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy programowo wyższej, z dniem 1 XI 2018 r.,  staje się uczniem klasy VIII Szkoły Podstawowej.
 2. Uczeń klasy III Gimnazjum, który w roku szkolnym2018/2019 nie ukończył Gimnazjum z dniem 1 XI 2019 r., staje się uczniem klasy VIII Szkoły Podstawowej.

§ 129

Uczeń klasy trzeciej Gimnazjum ma obowiązek przystąpić do egzaminu gimnazjalnego, którego procedury określą odrębne przepisy. Uczeń powtarzający klasę trzecią ma obowiązek ponownie przystąpić do egzaminu gimnazjalnego.

§ 130

 

 1. W klasach gimnazjalnych używa się pieczęci urzędowej Gimnazjum zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Dokumentacja klas gimnazjalnych, której rodzaj i prowadzenie określają odrębne przepisy jest prowadzona i przechowywana aż do zakończenia kształcenia w tych klasach.

§ 131

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale dotyczących uczniów klas gimnazjalnych obowiązują pozostałe zapisy niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 132

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z wymogami zawartymi
  w odrębnych przepisach.
 3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 4. Organem właściwym do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Statutu jest Rada Pedagogiczna Szkoły, która dokonuje ich w formie uchwały.
 5. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2019 r.

  Załącznik do UCHWAŁY NR 3/2019

  Rady Pedagogicznej

  Szkoły Podstawowej

  im. Tytusa Trzecieskiego

  w Miejscu Piastowym

  z 23 stycznia 2019 r.

  Statut

  Szkoły Podstawowej

  im. Tytusa Trzecieskiego

  w Miejscu Piastowym

   

  Rozdział I

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

 6. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Miejscu Piastowym zwana dalej „Szkołą”.
 7. Szkoła nosi imię Tytusa Trzecieskiego.
 8. Siedziba Szkoły: Miejsce Piastowe, ul. Szkolna 24.
 9. Organ prowadzący szkołę: Gmina Miejsce Piastowe z siedzibą w Miejscu Piastowym przy ulicy Dukielskiej 14.
 10. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą pełni Podkarpacki Kurator Oświaty.
 11. Szkoła jest placówką feryjną, z wyjątkiem oddziałów przedszkolnych, które działają na zasadzie placówki nieferyjnej. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
 12. W skład szkoły wchodzą:
 13. oddziały przedszkolne zwane dalej „Przedszkolem”;
 14. ośmioletnia szkoła podstawowa;
 15. klasy gimnazjalne zwane dalej „Gimnazjum”.
 16. § 2

 17. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega w dwóch etapach kształcenia:
 18. I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I – III;
 19. II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV – VIII.
 20. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowe plany  nauczania dla poszczególnych klas.
 21. Nauka w Szkole jest bezpłatna.
 22. W Szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami w integracji z uczniami pełnosprawnymi.
 23. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 24. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są:
 25. obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego;
 26. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 27. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 28. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 29. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 30. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne takie jak: religia, wychowanie  do  życia w rodzinie, które są organizowane na warunkach określonych w  odrębnych przepisach.
 31. Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 32. W Szkole funkcjonują oddziały przedszkolne i oddziały gimnazjalne.
 33. W Szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka szkolna, gabinet profilaktyki zdrowotnej.
 34. Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny. Rodzice każdego ucznia mają nieodpłatny dostęp do ocen swojego dziecka i informacji o dziecku po zalogowaniu się.
 35.  

   

  Rozdział II

  CELE I ZADANIA SZKOŁY

  §3

 36. Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, a także innej działalności statutowej oraz zapewnienia  każdemu uczniowi warunków do rozwoju i podnoszenia jakości swojej pracy. Działania te obejmują:
 37. kształcenie, wychowanie i opiekę oraz inną działalność statutową;
 38. organizację procesów edukacyjnych;
 39. tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
 40. współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) i środowiskiem lokalnym;
 41. zarządzanie Szkołą.
 42. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, z Programu wychowawczo – profilaktycznego, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska:
 43. umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o nauce, kulturze, technice, przyrodzie, problemach kraju i świata;
 44. kształtuje umiejętność wykorzystania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu wyboru  dalszego kierunku kształcenia;
 45. przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie;
 46. kształtuje tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw;
 47. przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dbałość o poprawność języka polskiego;
 48. sprawuje opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów i możliwości Szkoły;
 49. kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowania własnego warsztatu pracy;
 50. podejmuje działania na rzecz środowiska, szkoły i innych dzieci, integruje nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
 51. Szkoła nieodpłatnie:
 52. wypożycza uczniom podręczniki w formie papierowej;
 53. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 54. Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących ich dziecka.
 55. § 4

 56. Cele i zadania Szkoła realizuje poprzez:
 57. szkolny plan nauczania, opracowany na podstawie ramowego planu nauczania;
 58. szkolny zestaw programów nauczania, obejmujący cały etap edukacyjny w zakresie dydaktyki;
 59. Program wychowawczo – profilaktyczny;
 60. zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki,  urządzeń sportowych, pracowni komputerowej z dostępem do Internetu;
 61. organizowanie zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów;
 62. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 63. organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z trudnościami w nauce;
 64. umożliwienie realizowania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;
 65. umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek i innych imprez, uroczystości.
 66. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku lokalnym.
 67. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole wynika z:
 68. niepełnosprawności;
 69. niedostosowania społecznego;
 70. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 71. zaburzeń zachowania lub emocji;
 72. ze szczególnych uzdolnień;
 73. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 74. deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 75. choroby przewlekłej;
 76. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 77. niepowodzeń edukacyjnych;
 78. zaniedbań środowiskowych, związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 79. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 80. § 5

 81. Szkoła udziela rodzicom(opiekunom prawnym) uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną, polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
 82. Dyrektor Szkoły organizuje pomoc psychologiczno -  pedagogiczną, z której korzystanie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 83. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz logopeda, wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej we współpracy z:
 84. rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów;
 85. Poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
 86. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 87. innymi szkołami;
 88. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 89. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z uczniem w czasie trwania zajęć dydaktycznych, dla rodziców w formie konsultacji, porad  podczas zebrań z rodzicami.
 90. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, Dyrektora Szkoły, nauczyciela, wychowawcy, logopedy, asystenta rodziny lub kuratora sądowego.
 91. Szczegółowe zasady organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają odrębne przepisy.
 92. § 6

 93. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w Szkole przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.
 94. Szkoła podejmuje działania mające na celu zapewnienie  bezpieczeństwa uczniom:
 95. uczniowie przebywający w Szkole pozostają pod nadzorem pracowników Szkoły, których obowiązkiem jest reakcja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia;
 96. niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć w Szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby;
 97. każdy nauczyciel kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenie zgłasza Dyrektorowi Szkoły;
 98. nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na samowolne opuszczenie klasy lub Szkoły przez ucznia;
 99. w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku, każdy prowadzący zajęcia dba o przestrzeganie zasad BHP, opiekun sali opracowuje regulamin pracowni, określa w nim zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów;
 100. w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;
 101. wychowawca świetlicy sprawuje opiekę i prowadzi zajęcia zgodnie z zasadami BHP;
 102. nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca zajęć, przerwaniu lub ich odwołaniu, w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów;
 103. nauczyciele - organizatorzy dyskoteki szkolnej, odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu jej zakończenia i opuszczenia budynku Szkoły przez uczestniczących w niej uczniów;
 104. nauczyciele, wychowawcy klas przypominają zasady bezpieczeństwa w Szkole i poza nią: w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i letnimi oraz przed każdą wycieczką;
 105. pomieszczenia Szkoły: pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kuchnia wyposażone są w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.
 106. § 7

  Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę:

 107. nauczyciel, który organizuje lekcję w terenie, wyjście poza teren Szkoły zobowiązany jest zgłosić  ten fakt Dyrektorowi Szkoły;
 108. uczeń, który z różnych przyczyn nie bierze udziału w wycieczce, uczestniczy w lekcjach z klasą wskazaną przez wychowawcę;
 109. na udział w wycieczce, zawodach sportowych każdorazowo wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów prawnych),
 110. obowiązkiem każdego kierownika (opiekuna) grupy jest systematyczne sprawdzanie liczebności uczestników przed wyruszeniem z miejsca i po przybyciu do celu;
 111. zapewnienie przez Szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczki odbywa się w sposób określony w Regulaminie organizowania wycieczek.
 112. § 8

  Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

 113. nauczyciele pełnią dyżury według harmonogramu, ustalonego na dany rok szkolny;
 114. w miesiącach wiosennych i letnich (w dni pogodne) nauczyciele dyżurują również na placu zabaw oraz boisku ORLIK, wielofunkcyjnym i przylegającym podwórzu, według ustalonego harmonogramu;
 115. dyżury pełnione są w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych, podczas przerw międzylekcyjnych do zakończenia zajęć w Szkole;
 116. dyżur przed lekcjami rozpoczyna się o godzinie 745;
 117. dyżur jest pełniony aktywnie, niedopuszczalne jest wykonywanie czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów;
 118. nauczyciele dyżurujący zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, schodach i w sanitariatach, nie dopuszczają do samowolnego opuszczania Szkoły, eliminują wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu   uczniów.
 119. nauczyciel ma obowiązek stawienia się w ustalonym miejscu dyżuru, nie może samowolnie opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły;
 120. w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni zastępujący go nauczyciel.
 121. § 9

  Szkoła stwarza warunki do krzewienia idei szkolnego wolontariatu, który ma na celu:

 122. rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów, w tym szacunku do drugiego człowieka;
 123. kształtowanie i wzmacnianie empatii oraz wrażliwości na potrzeby innych;
 124. aktywizowanie społeczności szkolnej do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;
 125. wspomaganie inicjatyw o charakterze charytatywnym, artystycznym i kulturowym.
 126. §10

 127. Cele wychowawcze Szkoły i sposoby ich realizacji określa Program wychowawczo – profilaktyczny.
 128. Szkoła sprawuje  opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania profilaktyczne i prozdrowotne, które określa Program wychowawczo-profilaktyczny.
 129. Dyrektor Szkoły powierza nauczycielowi zwanemu wychowawcą opiekę wychowawczą dla uczniów danego oddziału.
 130. §11

 131. Szkoła stwarza warunki do współpracy rodziców(opiekunów prawnych) z nauczycielami i organami Szkoły.
 132. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:
 133. znajomości Statutu Szkoły i Programu wychowawczo – profilaktycznego;
 134. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
 135. uzyskania informacji na temat swojego dziecka;
 136. uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, wnioskowania o realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą;
 137. wnioskowania o zorganizowanie zajęć specjalistycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 138. występowania o zwolnienie z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii wydanej przez lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń lub braku możliwości udziału w tych zajęciach;
 139. występowania z wnioskiem o przyjęcie do szkoły dziecka  powracającego z zagranicy;
 140. występowania o zorganizowanie i udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 141. Rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania.
 142. Szkoła umożliwia rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów następujące formy kontaktów z nauczycielami:
 143. kontakt bezpośredni w formie zebrania ogólnego, rozmowy indywidualnej w ramach dni otwartych Szkoły, uroczystości szkolnych, klasowych, wycieczek, zajęć otwartych  i rozmowy telefonicznej;
 144. kontakt pośredni w formie korespondencji mailowej oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 145. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka zobowiązani są do:
 146. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
 147. zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 148. współpracy ze szkołą w zakresie realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego;
 149. uczestnictwa w zebraniach rodziców;
 150. systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka;
 151. kontrolowania czy dziecko wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
 152. systematycznego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole.
 153. Rozdział III

  ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

  §12

 154. Organami Szkoły są:
 155. Dyrektor;
 156. Rada Pedagogiczna;
 157. Rada Rodziców;
 158. Samorząd Uczniowski.
 159. Każdy z organów wymienionych w ust. 1 pkt. 2 – 4 działa według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
 160. §13

  Dyrektor Szkoły:

 161. kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 162. sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny;
 163. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 164. sprawuje opiekę  nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 165. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;
 166. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 167. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
 168. kieruje działalnością  dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą:
 169. przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego  oraz informacje o działalności szkoły;
 170. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 171. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;
 172. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną  w formach i zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 173. powołuje zespoły przedmiotowe i problemowo – zadaniowe spośród nauczycieli, zatrudnionych w Szkole;
 174. wyznacza terminy i powołuje komisję do przeprowadzenia  egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających.
 175. organizuje pracę Szkoły, a w szczególności:
 176. opracowuje arkusz organizacji Szkoły na kolejny rok szkolny;
 177. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia;
 178. zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadań Szkoły, należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym;
 179. dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 180. dokonuje co najmniej raz w roku przeglądu technicznego budynku  Szkoły;
 181. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
 182. podejmuje decyzje kadrowe, związane z  zatrudnianiem w Szkole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 183. §14

 184. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
 185. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą  Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele, zatrudnieni w Szkole.
 186. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego,  za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 187. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
 188. uchwala regulamin swojej działalności;
 189. zatwierdza plan pracy Szkoły na dany rok szkolny;
 190. podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 191. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
 192. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
 193. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
 194. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
  2. projekt planu finansowego Szkoły,
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 195. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala Statut Szkoły.
 196. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze), w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 197. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, a sposób dokumentowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
 198. §15

 199. W Szkole działa Rada Rodziców.
 200. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 201. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel z każdego oddziału szkolnego.
 202. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu  w każdym roku szkolnym.
 203. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 204. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.
 205. Do kompetencji Rady Rodziców  należy:
  1. uchwalenie regulaminu swojej działalności;
  2. uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły.
 206.  

  §16

 207. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 208. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który nie    może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
 209. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:
 210. uchwalenie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust 2;
 211. możliwość przedstawiania Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 212. wyrażania opinii w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
  1. Samorząd Uczniowski ma prawo do wyboru nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna samorządu.
  2. Samorząd Uczniowski może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 213. §17

 214. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku poprzez:
 215. umożliwienie swobodnego  działania i podejmowania decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji;
 216. zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach;
 217. umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły.
 218. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na dany rok szkolny.
 219. §18

   Zasady rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami Szkoły:

 220. spotkania zainteresowanych stron, analiza problemu i przyczyn konfliktu, dążenie do osiągnięcia porozumienia;
 221. w przypadku, gdy stronami konfliktu są organy Szkoły z wyjątkiem Dyrektora i brak jest rozwiązania problemu na zasadach określonych w punkcie 1, przeprowadza się głosowanie nad propozycją rozwiązania konfliktu. W głosowaniu bierze udział Dyrektor i jednoosobowe reprezentacje stron konfliktu. Wynik głosowania jest obowiązujący dla stron konfliktu.
 222. w przypadku, gdy jedną ze stron konfliktu jest Dyrektor i nie doszło do rozwiązania problemu na zasadzie określonej przez punkt 1, strony konfliktu mogą zwrócić się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny o pełnienie funkcji negocjatora. Rozwiązanie zgodne z w/w procedurą jest ostatecznie i obowiązujące dla każdej ze stron.
 223. Dyrektor na bieżąco współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Osobiście przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników Szkoły. Dyrektor w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielami
  i rodzicami jest między nimi bezpośrednim negocjatorem. W rozstrzyganiu sporów i skarg, Dyrektor kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
 224.  

   

  Rozdział IV

  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

  §19

 225. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły.
 226. Arkusz organizacji szkoły opracowuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.
 227. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 228. §20

 229. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.
 230. Dyrektor Szkoły ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze 8 dni, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.  W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze, jeżeli rodzice uczniów zgłoszą pisemnie taką potrzebę.
 231. §21

 232. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły na dany rok szkolny.
 233. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od dnia rozpoczęcia  roku szkolnego do piątku najbliższego po 15 stycznia. W przypadku, gdy termin ferii zimowych obejmuje ten piątek, pierwszy okres trwa do piątku poprzedzającego termin rozpoczęcia ferii. Drugi okres rozpoczyna się od kolejnego dnia nauki po zakończeniu pierwszego okresu i trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym.
 234. §22

  Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

  §23

 235. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramowym planem nauczania oraz zestawem programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
 236. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 237. §24

  W oddziałach klas IV – VIII dokonuje się podziału na grupy z zachowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach.

  §25

 238. W Szkole organizuje się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, z uwzględnieniem ich zainteresowań  i potrzeb.
 239. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w celu udzielania uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębiania ich zainteresowań.
 240. Zajęciami pozalekcyjnymi w Szkole są :
 241. koła zainteresowań;
 242. zajęcia wyrównawcze;
 243. zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach;
 244. zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty;
 245. zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego;
 246. organizacja uroczystości szkolnych;
 247. wolontariat.
 248. §26

  Godzinowy wymiar i zakres zajęć pozalekcyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

  §27

 249. W  Szkole działa świetlica.
 250. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I – III. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców(opiekunów prawnych) – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 251. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole. W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica jest czynna, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców(opiekunów prawnych).
 252. Do zadań wychowawcy świetlicy należy:
 253. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
 254. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 255. organizowanie gier i zabaw ruchowych;
 256. współdziałanie z rodzicami i wychowawcami uczniów korzystających ze świetlicy;
 257. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
 258. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
 259. Sposób organizacji świetlicy szkolnej określa Regulamin świetlicy.
 260. §28

 261. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
 262. Wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.
 263. Z obiadów mogą korzystać wszyscy uczniowie Szkoły.
 264. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie stołówki.
 265. §29

 266. W Szkole działa biblioteka, którą prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
 267. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 268. W bibliotece szkolnej gromadzony jest księgozbiór z zakresu literatury pięknej – w tym lektury szkolne, popularnonaukowej, zbiory multimedialne, podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 269. Z biblioteki mogą korzystać :
 270. uczniowie;
 271. nauczyciele i inni pracownicy Szkoły;
 272. rodzice (opiekunowie prawni)uczniów.
 273. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. opracowanie  Regulaminu korzystania z biblioteki;
  2. udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
  3. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
   z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną za pośrednictwem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej;
  4. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz popularyzowanie wartościowej literatury;
  5. propagowanie różnych imprez czytelniczych;
  6. prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej;
  7. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbioru bibliotecznego nauczycielom
   i uczniom Szkoły;
  8. egzekwowanie zwrotu książek;
  9. prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego oraz innej dokumentacji bibliotecznej;
  10. współpraca z nauczycielami i rodzicami poprzez poradnictwo na temat wychowania czytelniczego, popularyzację literatury szkolnej i pedagogicznej, informację o stanie czytelnictwa uczniów;
  11. współpraca z innymi bibliotekami w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe, z Gminną Biblioteką Publiczną w Miejscu Piastowym, Biblioteką Pedagogiczną w Krośnie i innymi bibliotekami;
  12. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.
 274. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin biblioteki szkolnej.
 275. § 30

  Dla realizacji statutowych celów i zadań Szkoła posiada następującą bazę:

 276. sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę na jedną zmianę;
 277. pomieszczenie biblioteki szkolnej;
 278. świetlicę dla uczniów;
 279. salę gimnastyczną wraz z zapleczem;
 280. boisko ORLIK i boisko wielofunkcyjne;
 281. gabinet dyrektora i wicedyrektora;
 282. sekretariat szkolny;
 283. stołówkę z jadalnią;
 284. szatnię;
 285. gabinet profilaktyki zdrowotnej.
 286. Rozdział V

  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

  § 31

 287. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 288. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 289. Nauczyciele i pracownicy Szkoły są zatrudniani na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacji Szkoły.
 290. § 32

 291. W Szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora Szkoły.
 292. Stanowisko Wicedyrektora Szkoły powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej.
 293. Określa się następujący zakres kompetencji dla Wicedyrektora Szkoły:
 294. zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności;
 295. przygotowuje projekt tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;
 296. ustala harmonogram dyżurów nauczycielskich i kontroluje przebieg ich realizacji;
 297. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;
 298. prowadzi księgę ewidencji i księgę uczniów oraz kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego;
 299. wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.
 300. Szczegółowy zakres czynności dla Wicedyrektora Szkoły określa Dyrektor Szkoły.
 301. § 33

  Obowiązkiem nauczyciela jest w szczególności:

 302. systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzonych zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
 303. uczestniczenie w szkoleniach z zakresu BHP, organizowanych przez Szkołę;
 304. przestrzeganie zapisów niniejszego statutu i innych regulaminów obowiązujących w Szkole;
 305. systematyczne zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
 306. zgłaszanie Dyrektorowi nieprawidłowości i usterek utrudniających procesy edukacyjne w Szkole;
 307. konsekwentne egzekwowanie i przestrzeganie obowiązujących regulaminów;
 308. w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym korzystanie tylko i wyłącznie ze sprawnego sprzętu;
 309. na każdej lekcji sprawdzanie i odnotowanie w dzienniku lekcyjnym obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych;
 310. pełnienie dyżuru zgodnie z opracowanym harmonogramem;
 311. stosowanie  zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez Szkołę kryteriami;
 312. na miesiąc przed  konferencją klasyfikacyjną, wpisanie w dzienniku przewidywanej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub oceny nagannej z zachowania, a na dwa tygodnie przed  konferencją klasyfikacyjną pozostałych, przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i oceny z zachowania;
 313. przechowywanie sprawdzianów przez dany rok szkolny;
 314. podnoszenie i aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych;
 315. wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt szkolny;
 316. służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
 317. aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w tym również w posiedzeniach szkoleniowych;
 318. dążenie do stosowania nowatorskich metod pracy i programów nauczania;
 319. wspomaganie rozwoju  psychofizycznego uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływania w ramach zajęć pozalekcyjnych;
 320. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 321. zwracanie  uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły;
 322. niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów;
 323. wyciszenie lub wyłączenie w czasie lekcji telefonów komórkowych, nie dotyczy sytuacji:
  1. wykorzystania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych,
  2. sytuacji szczególnych (np.: zagrożenie zdrowia lub życia),
  3. innych sytuacji na podstawie upoważnienia Dyrektora Szkoły.
 324. § 34

 325. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 326. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 327. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
 328. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków;
 329. na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną, pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub nagannej ocenie z zachowania, a na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną, o pozostałych przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania.
  1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
 330. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, którym jest potrzebna indywidualna opieka;
 331. utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi)uczniów.
 332. § 35

 333. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej, arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej.
 334. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 335. Wychowawca ustala spójne z Programem wychowawczo – profilaktycznym treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 336. § 36

  ZESPOŁY NAUCZYCIELI

 337. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli następujące zespoły:
 338. nauczycieli oddziałów przedszkolnych;
 339. nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
 340. nauczycieli wychowawców;
 341. zespoły problemowo- zadaniowe.
 342. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora Szkoły na okres jednego roku szkolnego, a zespołu doraźnego na czas wykonania zadania.
 343. Skład osobowy poszczególnych zespołów określa Dyrektor Szkoły, uwzględniając specyfikę nauczanych przez nauczycieli przedmiotów i rodzaj zadań do wykonania.
 344. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
 345. planowania i organizacji procesów zachodzących w Szkole;
 346. koordynowania działań w Szkole;
 347. zwiększenia skuteczności działania;
 348. ułatwienia wykonywania zadań stojących przed Szkołą i nauczycielami;
 349. doskonalenia umiejętności indywidualnych;
 350. doskonalenia współpracy zespołowej;
 351. wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 352. wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;
 353. zapewnienia nauczycielom wpływu na podejmowane decyzje.
 354. Przewodniczący zespołu przedstawia Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia plan pracy zespołu na dany rok szkolny do 30 września każdego roku.
 355. Przewodniczący zespołu przedkłada Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z prac zespołu dwa razy w roku szkolnym.
 356. Roczne sprawozdanie z pracy  zespołu przewodniczący przedkłada Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do ostatniego piątku w czerwcu każdego roku szkolnego.
 357. Zadania poszczególnych zespołów określa Regulamin zespołu nauczycieli.
 358. § 37

 359. W Szkole zatrudnieni są  pracownicy administracji i  obsługi:
 360. intendent;
 361. kucharz;
 362. pomoc kucharza;
 363. sprzątaczka;
 364. pomoc nauczyciela.
 365. Szczegółowy zakres zadań i czynności pracowników niepedagogicznych ustala Dyrektor Szkoły.
 366. Rozdział VI

  Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

  § 38

 367. Szkolny System Oceniania jest systemem uwzględniającym ośmioletni cykl nauki z procedurami właściwymi dla I i II etapu edukacyjnego.
 368. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 369. monitorowanie pracy ucznia;
 370. przekazanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
 371. § 39

  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 372. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 373. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 374. ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 375. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 376. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 377. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywana rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 378. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom  informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
 379. szkolny system oceniania zapewnia uczniowi: jasne kryteria oceny, takie same zasady oceniania na wszystkich przedmiotach, możliwość samooceny, rzetelną informację zwrotną, indywidualność oceniania, obiektywizm, wspieranie kreatywności i oryginalności w procesie uczenia się;
 380. szkolny system oceniania zapewnia rodzicom prostotę i jasność systemu, jawność kryteriów oceniania, możliwość częstej informacji zwrotnej o postępach ucznia;
 381. szkolny system oceniania zapewnia nauczycielom: różnorodność źródeł informacji o uczniu, łatwość stosowanych form i technik oceniania;
 382. oceny z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.
 383. § 40

  Nauczyciel jest zobowiązany do:

 384. poinformowania na początku roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców(opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;
 385. przedstawienia sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 386. zapoznania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) z warunkami i trybem uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z  warunkami i  trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 387. przedstawienia kryteriów oceny w sposób zrozumiały, aby uczeń wiedział, czego się od niego oczekuje;
 388. systematycznego oceniania i dokumentowania postępów ucznia w nauce,
 389. określania poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznawanych możliwości i  wymagań edukacyjnych.
 390. § 41

  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców(prawnych opiekunów) o:

 391. kryteriach oceniania zachowania;
 392. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 393. § 42

  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców(opiekunów prawnych). Na prośbę ucznia lub jego rodziców(opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie pisemnej.

  § 43

  W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

  § 44

  Ocena opisowa spełnia trzy podstawowe funkcje:

 394. informacyjną – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki był wkład jego pracy;
 395. korekcyjną – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty;
 396. motywującą – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość osiągnięcia sukcesu oraz dodaje dziecku wiary we własne siły.
 397. § 45

  W przypadku oceniania bieżącego stosuje się komentarz ustny i pisemny (np. w zeszytach i na sprawdzianach). Najczęściej stosuje się komentarz ustny w formie pochwały, informacji, co jest dobrze, co źle, nad czym należy jeszcze popracować. Stosuje się również umowne znaczki graficzne w formie naklejek, rysunków, jako „nagrody” za wykonane zadanie – często z komentarzem słownym.

  § 46

  Ocenianie bieżące uczniów klas I – III prowadzi się w formie stopni szkolnych: 6 - celujący, 5 –bardzo dobry, 4 – dobry, 3 – dostateczny, 2 – dopuszczający, 1 - niedostateczny.

  § 47

  W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dopuszcza się inne sposoby sprawdzania ich osiągnięć, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

  § 48

 398. Skala ocen z zajęć edukacyjnych dla klas IV-VIII:
 399. stopień celujący                                             6
 400. stopień bardzo dobry                                  5
 401. stopień dobry                                                  4
 402. stopień dostateczny                                     3
 403. stopień dopuszczający                                2
 404. stopień niedostateczny                               1
 405. Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie „+” i „-”. „Plusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w przypadku nieznacznego przekroczenia  przez ucznia wymagań edukacyjnych  wyznaczonych dla danej oceny. „Minusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku drobnych, niemających  merytorycznego znaczenia uchybień.
 406. Oceny prac pisemnych:
 407. celujący

  powyżej 95% do 100% punktów możliwych do uzyskania

  bardzo dobry

  powyżej 85% do 95% punktów możliwych do uzyskania

  dobry

  powyżej 65% do 85% punktów możliwych do uzyskania

  dostateczny

  powyżej 45% do 65% punktów możliwych do uzyskania

  dopuszczający

  powyżej 30% do 45% punktów możliwych do uzyskania

  niedostateczny

  do 30% punktów możliwych do uzyskania

 408. Częstotliwość oceniania:
 409. odpowiedzi ustne na każdej lekcji;
 410. odpowiedzi pisemne:
 411. kartkówki, maksymalnie do 15 minut, bez zapowiedzi obejmujące bieżący materiał (częstotliwość dowolna);
 412. sprawdziany (prace klasowe) obejmujące większą partię materiału, np. po zakończeniu działu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem;
 413. w ciągu jednego tygodnia mogą odbyć się nie więcej niż 3 sprawdziany;  jednego dnia może być zaplanowany tylko jeden sprawdzian.
 414. Uczeń może z własnej inicjatywy poprawić ocenę niedostateczną z form oceniania wskazanych przez nauczyciela w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, w ciągu tygodnia od otrzymania oceny niedostatecznej.
 415. W przypadku nieobecności ucznia podczas pisemnych prac klasowych, uczeń ma obowiązek w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły lub  w terminie ustalonym przez nauczyciela uzupełnić daną formę. W przypadku niewywiązania się  z ustalonych terminów uczeń na najbliższej lekcji danego przedmiotu otrzymuje do wykonania zaległą pracę.
 416. W razie długotrwałej nieobecności ucznia z przyczyn losowych (sanatorium, dłuższe leczenie itp.) warunki uzyskiwania ocen cząstkowych są ustalane indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.
 417. Minimalna liczba ocen cząstkowych z danego przedmiotu w semestrze nie może być niższa, niż dwukrotna ilość tygodniowego wymiaru godzin z tego przedmiotu.
 418. Nauczyciel oddaje poprawione sprawdziany i kartkówki jak najwcześniej, jednak nie później niż dwa tygodnie po napisaniu sprawdzianu lub kartkówki. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas lekcji, na której nauczyciel informuje o wynikach tych prac. W razie nieobecności ucznia na takiej lekcji – w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Rodzic (opiekun prawny) może zapoznać się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną dziecka w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w szczególności podczas zebrań, wywiadówek, dni otwartych szkoły.
 419. § 49

 420. Ocenianie bieżące uczniów z klas IV – VIII odbywa się według stopniowej skali ocen. Przyjmuje się następujące kryteria ocen cząstkowych z zajęć edukacyjnych:
 421. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 422. wiedzą i umiejętnościami wykracza poza obowiązującą z danego przedmiotu podstawę programową;
 423. twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
 424. proponuje rozwiązania oryginalne, wykorzystuje wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu źródeł informacji;
 425. osiąga znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, potrafi na  szerszym forum zaprezentować wyniki swej pracy;
 426. jest laureatem konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych.
 427. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 428. opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawieprogramowej danego przedmiotu;
 429. aktywnie uczestniczy w lekcjach, rzetelnie wywiązuje się z obowiązków;
 430. samodzielnie rozwiązuje trudne, nietypowe zadania i problemy;
 431. potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł informacji, wskazanych przez nauczyciela i wykorzystać je w pracy;
 432. umie ocenić postawy i system wartości.
 433. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 434. opanował  podstawowe wiadomości i posiadł umiejętności przewidziane w podstawie programowej danego przedmiotu;
 435. systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie poszczególnych działów programowych, angażuje się w proces dydaktyczny;
 436. wykonuje samodzielnie typowe zadania przewidziane programem nauczania danej klasy, wykazuje próby zmierzenia się z zadaniami nietypowymi, czasami z sukcesem;
 437. umie ocenić postawy i system wartości.
 438. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 439. opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej danego przedmiotu;
 440. wykonuje samodzielnie proste, typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 441. nie wykazuje dużego zaangażowania na lekcjach.
 442. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 443. opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym, niezbędne do dalszego zdobywania wiedzy i radzeniu sobie w życiu;
 444. wykazuje się minimalnym przyrostem wiedzy;
 445. tylko przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;
 446. niechętnie podejmuje wysiłek twórczy;
 447. niedbale wykonuje pracę i niestarannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
 448. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 449. nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej danego przedmiotu nawet na poziomie koniecznym, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy;
 450. nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności;
 451. wykazuje brak zaangażowania w jakąkolwiek działalność w procesie dydaktycznym.
 452. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, techniki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 453. Szczegółowe kryteria oceniania z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalone są w przedmiotowych zasadach oceniania.
 454. § 50

  W ciągu okresu ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

  Formy aktywności

  Kod zapisu w dzienniku

  Waga uzyskanej oceny

  Wypracowania klasowe, zadania klasowe, prace klasowe, testy, w szczególności sprawnościowe, sprawdziany

  S

  4

  Odpowiedź ustna

  U

  3

  Krótkie sprawdziany pisemne – kartkówki

  K

  3

  Dłuższa praca domowa

  DPD

  2

  Prace autorskie, zadania dodatkowe

  ZD

  2

  Ćwiczenia praktyczne

  PC

  3

  Estetyka zeszytu

  E

  1

  Prace domowe

  PD

  1

  Aktywność

  A

  1

  Ortografia

  O

  2

  Ocena za I okres

  OP

  4

  § 51

 455. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną:
 456. ocen uzyskanych w wyniku oceniania bieżącego (ocen cząstkowych) dla oceny śródrocznej (za I okres),
 457. ocen uzyskanych w wyniku oceniania bieżącego i oceny za I okres - w skrócie OP (z wagą 4)  dla oceny końcoworocznej.
 458. Ocenom cząstkowym przyporządkowuje się następujące wartości liczbowe przy obliczaniu średniej ważonej
 459.  

  •  

  6

  -6

  +5

  5

  -5

  +4

  4

  -4

  +3

  3

  -3

  +2

  2

  -2

  +1

  1

  Wartość liczbowa do obliczenia średniej ważonej

  6,00

  5,75

  5,50

  5,00

  4,75

  4,50

  4,00

  3,75

  3,50

  3,00

  2,75

  2,50

  2,00

  1,75

  1,50

  1,00

 460. Śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne wystawia się na podstawie średniej ważonej, według schematu:
 461. Średnia ważona

  Ocena śródroczna lub roczna

  Skróty ocen

  5,20 i większa

  Celujący

  cel

  od 4,75 do 5,19

  Bardzo dobry

  bdb

  od 3,75 do 4,74

  Dobry

  db

  od 2,75 do 3,74

  Dostateczny

  dst

  od 1,75 do 2,74

  Dopuszczający

  dop

  do 1,74

  Niedostateczny

  ndst

 462. Nauczyciel ma możliwość podniesienia oceny laureatom konkursów przedmiotowych, sportowych i artystycznych.
 463. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę.
 464. Na klasyfikacyjną ocenę śródroczną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie. Zatem nie ma możliwości zmiany tej oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z wybranej partii materiału.
 465. § 52

 466. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 467. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne, uzyskane z tych zajęć.
 468. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 469. § 53

  Dostosowanie wymagań edukacyjnych

 470. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 471. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 472. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia  na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 473. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 474. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 475. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania  określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 476. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 477. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki   na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 478. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 479. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 480. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 481. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 482. § 54

 483. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 484. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 485. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 486. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą:
 487. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
 488. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
  1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(opiekunami prawnymi).
  2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym, terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
  3. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
  4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą, uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez Szkołę, której Dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza SzkołąUczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
  5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą przeprowadza komisja w skład której wchodzą:
 489. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący komisji;
 490. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin
  1. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego, w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego, zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
  3. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.
  4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 491. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 492. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 493. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 494. imię i nazwisko ucznia;
 495. zadania egzaminacyjne;
 496. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
  1. Do protokołu dołącza się odpowiednio: pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 497. § 55

 498. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 499. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 500. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 501. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 502. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
 503. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
 504. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 505. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z uczniem może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
 506. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 507. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 508. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 509. termin egzaminu poprawkowego;
 510. imię i nazwisko ucznia;
 511. zadania egzaminacyjne;
 512. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 513. Do protokołu dołącza się odpowiednio: pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 514. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 515. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 516. § 56

 517. Uczeń lub jego rodzice(opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia te zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W takim przypadku uczeń przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
 518. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 519. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 520. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest ostateczna i nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 521. W skład komisji wchodzą:
 522. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
 523. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 524. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z uczniem może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
 525. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
 526. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
 527. wychowawca oddziału;
 528. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 529. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
 530. przedstawiciel Rady Rodziców.
 531. Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 532. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 533. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 534. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 535. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 536. imię i nazwisko ucznia;
 537. zadania sprawdzające;
 538. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 539. Do protokołu dołącza się odpowiednio: pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 540. Z posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 541. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 542. termin posiedzenia komisji;
 543. imię i nazwisko ucznia;
 544. wynik głosowania;
 545. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 546. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
 547. § 57

 548. O każdej uzyskanej przez ucznia ocenie cząstkowej nauczyciel informuje go i wpisuje  ją do dziennika elektronicznego.  Każdy wpis do dziennika elektronicznego jest jednocześnie informacją dla rodzica (opiekuna prawnego).
 549. Na dwa tygodnie przed planowaną klasyfikacją śródroczną i roczną wychowawca informuje pisemnie uczniów i rodziców  (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach, w formie wykazu ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych. Obowiązkiem rodzica (prawnego opiekuna) jest podpisać kartę przewidywanych ocen i zwrócić wychowawcy klasy.
 550. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z danych zajęć edukacyjnych, nauczyciel powinien powiadomić ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) miesiąc przed klasyfikacją.
 551. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych wniosek wraz z uzasadnieniem (na piśmie) do Dyrektora Szkoły o weryfikację oceny z zajęć edukacyjnych.
 552. Po rozpatrzeniu wniosku i ustaleniu, że przy wystawianiu oceny naruszone zostały procedury prawne, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 553. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 554. Jeśli z ważnych przyczyn uczeń nie mógł zgłosić się na sprawdzian, ustala się kolejny termin.
 555. W skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły,
  2. nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,
  3. nauczyciel, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne lub nauczyciel wskazany przez Dyrektora Szkoły.
 556. Nauczyciel, o którym mowa, w ust 8 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Szkoły powołuje do komisji innego nauczyciela.
 557. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna i nie może być niższa od wcześniej proponowanej.
 558. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera:
  1. skład komisji,
  2. termin sprawdzianu,
  3. zadania sprawdzające,
  4. wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.
 559. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 560. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 561. § 58

 562. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 563. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Uczeń:
 564. systematycznie pracuje i przygotowuje się do lekcji;
 565. rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
 566. wytrwale i samodzielnie pokonuje trudności;
 567. nie spóźnia się;
 568. nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 569. dba o podręczniki i sprzęt szkolny;
 570. w szkole chodzi w obuwiu zamiennym;
 571. dba o porządek i estetykę pomieszczeń klasowych i szkolnych;
 572. sumiennie wykonuje polecenia i wywiązuje się z powierzonych zadań;
 573. odpowiada za własne czyny;
 574. godzi naukę z pracą społeczną.
 575. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Uczeń:
 576. udziela innym pomocy w nauce;
 577. nie aprobuje negatywnych postaw;
 578. wywiązuje się z powierzonych mu zadań.
 579. Dbałość o honor i tradycje szkoły. Uczeń:
  1. reprezentuje szkołę na zewnątrz w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;
  2. czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, sportowym klasy;
  3. kultywuje tradycje szkolne.
 580. Dbałość o piękno mowy ojczystej. Uczeń:
 581. dba o kulturę słowa;
 582. nie używa wulgarnego słownictwa;
 583. stosuje zwroty grzecznościowe;
 584. ubogaca swój język, słownictwo poprzez aktywne czytelnictwo.
 585. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Uczeń:
 586. przestrzega przepisów BHP;
 587. nie ulega nałogom;
 588. nie nosi biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu swojemu i innych (długie kolczyki, duże, ostre pierścionki).
 589. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Uczeń:
 590. właściwie zachowuje się w miejscach publicznych (wycieczki, uroczystości szkolne, pozaszkolne);
 591. właściwie zachowuje się na lekcji;
 592. wyróżnia się na tle klasy uczynnością, życzliwością;
 593. szanuje cudzą własność;
 594. przejawia troskę o mienie szkolne;
 595. reaguje na zło i przejawy wandalizmu;
 596. dba o higienę osobistą;
 597. dba o swój wygląd zewnętrzny (odpowiedni i estetyczny strój szkolny, nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie robi makijażu);
 598. swoim zachowaniem daje dobry przykład.
 599. Okazywanie szacunku innym osobom. Uczeń:
 600.  stara się być uprzejmy i grzeczny na co dzień;
 601. okazuje szacunek koleżankom i kolegom, nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom;
 602. pomaga osobom potrzebującym i słabszym.
 603. § 59

  Ocena zachowania uczniów z klas I – III jest oceną opisową.

  § 60

  Do bieżącego oceniania zachowania uczniów klas IV – VIII, nauczyciele korzystają z wpisywania uwag w dzienniku elektronicznym. Wpisując uwagę nauczyciel jest zobowiązany napisać za co oraz ile punktów przyznaje. Szczególnie podkreślić czy punkty są dodatnie czy ujemne.

  § 61

  Obowiązuje następująca skala ocen zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

   

  § 62

  Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za:

  Forma aktywności

  ilość punktów

  udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

  1 – 20

  reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych: zespołowo i indywidualnie

  1 – 10

  aktywny udział w kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych

  1 – 20

  pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych

  1 – 20

  praca na rzecz klasy

  1 – 20

  praca na rzecz szkoły (Samorząd Uczniowski, sklepik)

  1 – 20

  pomoc kolegom w nauce

  10

  wyjątkową kulturę osobistą

  10 – 20

  udział w uroczystościach szkolnych

  1 – 20

  wzorową aktywność czytelniczą

  10 – 20

  § 63

  Punkty ujemne uczeń otrzymuje za:

  przeszkadzanie na lekcjach

  5

  niewykonywanie poleceń nauczyciela lub niewywiązywanie się z innych obowiązków (np. dyżury).

  10

  nieusprawiedliwianie na bieżąco (do dwóch tygodni) nieobecności w szkole.

  5

  arogancką postawę wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły

  20

  ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo, zaczepki fizyczne

  20

  stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych, bójki

  30

  złe zachowanie na wycieczce, imprezie szkolnej lub pozaszkolnej

  20

  brak obuwia zastępczego

  5

  niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku szkolnego

  25
  + zwrot kosztów naprawy

  niszczenie rzeczy innych osób

  25
  +zwrot kosztów

  kradzież

  30

  wyłudzanie pieniędzy

  30

  uleganie nałogom

  20

  zaśmiecanie otoczenia

  5

  każde nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję (zajęcia)

  5

  wagary

  10

  każdorazowe opuszczenie terenu szkoły w czasie lekcji (zajęć) lub przerwy śródlekcyjnej

  5

  fałszowanie podpisów

  10

  farbowanie włosów

  10

  malowanie paznokci

  10

  noszenie biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu

  10

  robienie makijażu

  10

  nieodpowiedni strój szkolny (odkryte ramiona, brzuch, plecy)

  10

  pierwszy brak stroju galowego

  2

  drugi braku stroju galowego

  5

  kolejny brak stroju galowego

  10

  korzystanie z telefonu i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

  5

  § 64

  Oceny wystawia się według następujących zasad: 

 604. każdy semestr uczeń rozpoczyna pulą 100 punktów,
 605. uczeń, który nie otrzymał w ciągu roku ani jednego punktu ujemnego może otrzymać ocenę wzorową,
 606. uczeń, który otrzymał w semestrze do 5 punktów lub w roku do 10 punktów ujemnych, może otrzymać ocenę bardzo dobrą,
 607. uczeń, który otrzymał w semestrze powyżej 10 lub w roku powyżej 20 punktów ujemnych, nie może mieć oceny wyższej niż dobra,
 608. uczeń, który otrzymał w semestrze powyżej 20 lub w ciągu roku powyżej 40 punktów ujemnych, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna,
 609. w innych przypadkach sumuje się uzyskane punkty i przelicza na oceny zachowania stosując poniższą tabelę przeliczeniową.
 610.  

  Progi przeliczeniowe punktów
  na ocenę semestralną

  Progi przeliczeniowe punktów
  na ocenę roczną

  Ocena

  od 191

  od 382

  wzorowe

  161 – 190

  322 – 380

  bardzo dobre

  131 – 160

  262 – 320

  dobre

  100 – 130

  200 – 260

  poprawne

  60 – 99

  120 – 198

  nieodpowiednie

  poniżej 60

  poniżej 118

  naganne

  § 65

 611. Suma punktów uzyskanych we wszystkich kategoriach zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w § 64.
 612. O przewidywanej śródrocznej i końcoworocznej ocenie zachowania wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż14 dni przedklasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. O przewidywanej nagannej ocenie zachowania uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) są zawiadamiani nie później niż miesiąc przed klasyfikacją. Przekazana przez wychowawcę informacja musi być potwierdzona podpisem rodzica (prawnego opiekuna).
 613. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego potwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 614. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywanaoceny zachowania do trzech dni od uzyskania informacji, jeśli została ona ustalona niezgodnie z zasadami oceniania zachowania.
 615. Dyrektor, nie później niż dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w obecności ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) stwierdza, czy ocena została ustalona z naruszeniem zasad. Jeżeli tak, to ocena zostaje ustalona ponownie, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jeżeli nie, to wcześniej ustalona ocena jest ostateczna.
 616. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej.
 617. § 66

  Uczeń klasy VIII szkoły podstawowej ma obowiązek przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, którego procedury określają odrębne przepisy. Uczeń powtarzający klasę VIII ma obowiązek ponownie przystąpić do egzaminu.

  Rozdział VII

  formy opieki i pomocy uczniom

  § 67

 618. Szkoła organizuje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:
 619. opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;
 620. opiekę nad uczniami podczas zajęć odbywanych poza terenem Szkoły oraz w czasie wycieczek.
 621. § 68

 622. Szkoła współdziała z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom oraz rodzicom(prawnym  opiekunom)) poprzez konsultacje specjalistyczne w zakresie:
 623. diagnozy;
 624. terapii;
 625. działań profilaktycznych.
 626. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów zdolnych oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce na podstawie odrębnych przepisów.
 627. § 69

 628. Szkoła organizuje różne formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:
 629. konsultacje indywidualne z wychowawcą i nauczycielami zajęć edukacyjnych;
 630. spotkania edukacyjno-informujące klasowe i ogólnoszkolne.
 631. Rozdział VIII

  ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  § 70

 632. Przedszkolejest integralną częścią Szkoły Podstawowej.
 633. Dyrektorem Przedszkola jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.
 634. Nauczyciele Przedszkola wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.
 635. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 636. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 637. Przedszkole  funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący lub wynikających z obowiązujących przepisów.
 638. § 71

 639. Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci do Przedszkola w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z Regulaminem rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.
 640. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 641. W miarę wolnych miejsc, do Przedszkola dzieci mogą być przyjmowane sukcesywnie w ciągu całego roku.
 642. Informacja o zapisach dzieci do Przedszkola ogłaszana jest w formie:
 643. ogłoszenia na tablicy ogłoszeń przeznaczonej dla rodziców;
 644. informacji na stronie internetowej szkoły i portalu społecznościowym.
 645. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wniosek lub deklaracja, przedłożona w Szkole w terminie podanym w informacji o zapisach.
 646. Przyjęcie dziecka do Przedszkola potwierdza się podpisaniem przez rodziców Umowy w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym prowadzonej przez Gminę Miejsce Piastowe  lub w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym prowadzonej przez Gminę Miejsce Piastowe oraz opłat za korzystanie z posiłków.
 647. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 648. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola:
 649. w przypadku niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do 15 września, jeśli rodzice (prawni opiekunowie) nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora  o przyczynie nieobecności dziecka;
 650. z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy w czasie roku szkolnego, jeśli rodzice (prawni opiekunowie) nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora  o przyczynie nieobecności dziecka;
 651. jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) dwukrotnie nieterminowo dokonają wpłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w Przedszkolu.
 652. § 72

 653. Przedszkole realizuje cele i zadania dążąc w szczególności do:
 654. wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka;
 655. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 656. tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej;
 657. zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w oddziale przedszkolnym.
  1. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje poprzez:
 658. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 659. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 660. wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;
 661. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 662. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych;
 663. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne;
 664. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 665. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
 666. § 73

  Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej Przedszkola to:

 667. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą;
 668. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
 669. zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
 670. okazje sytuacyjne, stwarzanie dzieciom możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnera;
 671. zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;
 672. wycieczki, spacery, uroczystości przedszkolne.
 673. § 74

 674. Nauczyciele  zapewniają dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza nim.
 675. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 676. W oddziale dzieci 3 i 4 – letnich, nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.
 677. § 75

  ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU I KORZYTANIE Z WYŻYWIENIA

 678. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin i 30 minut dziennie w przypadku dzieci do lat 5, natomiast w przypadku dzieci 6 letnich zgodnie z zdeklarowanym przez rodziców czasem pobytu w przedszkolu.
 679. W tym czasie oddział zobowiązuje się do:
 680. realizacji programów wychowania przedszkolnego, uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 681. zapewnienia warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka;
 682. zapewnienia bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na trenie oddziału przedszkolnego;
 683. wsparcia wychowawczej roli rodziny.
 684. Dziecko podczas pobytu w Przedszkolu korzysta:
 685. z pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek), gdy jest zapisane na pobyt dłuższy niż do godziny 1400;
 686. z  dwóch posiłków, a to: śniadanie i obiad, gdy jest zapisane na pobyt do godziny 1400;
 687. Ilość posiłków, za które płaci rodzic (prawny opiekun) dziecka, wynika z czasu pobytu dziecka w Przedszkolu. Wyboru długości pobytu dziecka w Przedszkolu dokonują rodzice (prawni opiekunowie) podpisując umowę o której mowa w § 71 ust. 5 niniejszego Statutu.
 688. Koszt wyżywienia dziecka pokrywa rodzic(prawny opiekun) w rozliczeniu miesięcznym (z dołu)w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca, a za grudzień najpóźniej do 28 grudnia, przelewem na rachunek bankowy szkoły, zgodnie z zapisem umowy.
 689. § 76

 690. Przedszkole organizuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku dzieci i ich  potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 691. Opiekę w czasie pobytu w oddziałach nad wychowankami sprawuje nauczyciel, który bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w tym czasie.
 692. Opiekę nad wychowankami podczas zajęć poza terenem szkolnym, w trakcie wycieczek, spacerów sprawuje nauczyciel oraz pomoc wychowawcy, z tym, że całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponosi nauczyciel.
 693. § 77

 694. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców(prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
 695. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola jest skuteczne przez cały rok szkolny. Może być odwołane lub zmienione w każdej chwili,  przez rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice mogą upoważnić pisemnie określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola.
 696. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby odbierającej dziecko lub gdy jej stan wskazuje, że nie jest ona zdolna zapewnić dziecku bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zatrzymania dziecka w Przedszkolu oraz skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem) lub inną upoważnioną osobą, w celu wyjaśnienia sytuacji oraz w razie potrzeby wzywa do osobistego stawienia się do oddziału przedszkolnego po odbiór dziecka.
 697. W razie braku możliwości skontaktowania się z jedną z osób wymienionych w ustępie 3 lub gdy dziecko nie zostanie odebrane do zakończenia pracy Przedszkola, nauczyciel grupy podejmuje próbę skontaktowania się z tymi osobami, a gdy dziecko mimo to nie zostanie odebrane z Przedszkola, wzywa Policję.
 698. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do bezzwłocznego poinformowania nauczyciela o każdej zmianie numerów kontaktowych, podanych do dyspozycji oddziału Przedszkola.
 699. § 78

 700. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać do Przedszkola wyłącznie zdrowe dzieci.
 701. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez uprzedniego porozumienia z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 702. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel informuje o tym rodziców(prawnych opiekunów), którzy  są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 703. § 79

 704. Wychowankowie Przedszkola mają prawo do:
 705. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 706. ochrony i poszanowania godności osobistej;
 707. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
 708. uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zorganizowanej na podstawie odrębnych przepisów.
 709. § 80

 710. Organizację pracy w ciągu dnia określa, ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły, z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).
 711. § 81

 712. W Przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki.
 713. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie opinii wydanej przez Poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
  1. Dyrektor Szkoły powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Do zadań zespołu należy w szczególności:
 714. ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 715. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
 716. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
  1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, po zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
  2. Zadania, zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są realizowane we współpracy z:
   1) rodzicami (opiekunami prawnymi),
   2) nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola,
   3) poradnią  psychologiczno-pedagogiczną.
 717. § 82

  Do zadań nauczyciela Przedszkola należy:

 718. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas  zajęć, wycieczek, wyjazdów i imprez;
 719. dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt Przedszkola;
 720. zapewnienie higienicznych warunków pracy;
 721. zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren Przedszkola;
 722. współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci:
 723. informowanie rodziców (opiekunów prawnych)o realizowanych zadaniach, wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planu pracy;
 724. udzielanie rodzicom(opiekunom prawnym) rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;
 725. ustalanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) wspólnych kierunków działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych trudnościach edukacyjnych;
 726. udostępnianie rodzicom(opiekunom prawnym) wytworów działalności dzieci;
 727. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej, w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego:
 728. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
 729. dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju;
 730. wspieranie rozwoju aktywności dziecka;
 731. stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniającej możliwości i potrzeby każdego dziecka;
 732. stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy;
 733. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci
 734. prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
 735. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy;
 736. przeprowadzanie diagnozy gotowości szkolnej dziecka 6 – letniego i przekazanie stosownej informacji rodzicom;
 737. systematyczne podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności;
 738. prowadzenie dokumentacji zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.
 739. § 83

 740. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do Przedszkola  mają prawo do:
 741. znajomości zamierzeń pracy wychowawczo – dydaktycznej;
 742. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
 743. udziału w zajęciach otwartych, uroczystościach organizowanych na terenie oddziałów przedszkolnych.
 744. Na rodzicach  (opiekunach prawnych)dzieci uczęszczających do Przedszkola  spoczywa obowiązek:
 745. udzielania informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na  jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
 746. uczestniczenia w zebraniach organizowanych w oddziałach przedszkolnych;
 747. terminowego regulowania należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia dziecka  zgodnie z wysokością  ustalonych opłat.
 748. Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) przebiega w następujących formach:
 749. zebrania organizowane co najmniej dwa razy w roku szkolnym;
 750. zajęcia otwarte;
 751. wycieczki, uroczystości przedszkolne;
 752. codzienny kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi)wynikający z bieżących potrzeb.
 753. § 84

  Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia: sale, szatnie, jadalnię, toalety oraz plac zabaw i salę zabaw ruchowych.

  Rozdział IX

  UCZNIOWIE SZKOŁY

  § 85

  Do Szkoły uczęszczają dzieci objęte obowiązkiem szkolnym,  od 7 - do 15 roku życia, nie dłużej niż do 18 roku życia.

  § 86

  Do klasy pierwszej Szkoły przyjmuje się:

 754. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, czyli w Miejscu Piastowym, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej;
 755. na wniosek rodziców  - dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 756. § 87

  Uczeń Szkoły zgodnie z „Konwencją o Prawach Dziecka”, Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązującymi przepisami oświatowymi ma prawo do:

 757. informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
 758. posiadania pełnej wiedzy o kryteriach ocen z przedmiotów i z zachowania;
 759. rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;.
 760. swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
 761. korzystania z pomocy doraźnej w nauce;
 762. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 763. nietykalności osobistej;
 764. bezpiecznych warunków nauki i pobytu w szkole, ochrony przed formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
 765. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami;
 766. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i doraźnej pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach;
 767. reprezentowania szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach i zawodach;
 768. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz prawo zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole.
 769. § 88

  W przypadku naruszenia praw, o których mowa w §87 uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni)  mogą złożyć skargę do Dyrektora Szkoły lub skorzystać z procedur przewidzianych dla systemu sprawiedliwości obowiązującego w Polsce.

   

  § 89

  Uczeń Szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:

 770. zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
 771. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy, umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie;
 772. właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych;
 773. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;
 774. uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze;
 775. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice lub prawni opiekunowie, w terminie do dwóch tygodni od pierwszego dnia ponownej obecności w szkole. Usprawiedliwienie może dokonywać  jeden z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność może być zaświadczenie lekarskie. Nie dopuszcza się usprawiedliwiania lub zwalniania ucznia w formie wiadomości sms.
 776. postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej;
 777. dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;
 778. godnego i kulturalnego zachowania się w Szkole i poza Szkołą;
 779. dbania o piękno mowy ojczystej;
 780. okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 781. przestrzegania zasad współżycia społecznego, uczeń:
  1. okazuje szacunek dorosłym i kolegom,
  2. przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
  3. szanuje poglądy i przekonania innych.
 782. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, uczeń:
  1. nie pali tytoniu,  także e-papierosów,
  2. nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,
  3. zachowuje czysty i schludny wygląd.
 783. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz. Za zniszczone mienie Szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego sprzętu.
 784. nieopuszczania samowolnie terenu Szkoły podczas trwania wszystkich lekcji i w czasie przerw międzylekcyjnych.
 785. § 90

  Zasady ubierania się uczniów na terenie Szkoły:

 786. Strój codzienny – obowiązujący w dni nauki szkolnej:
  1. Dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice (o długości nie krótszej niż do połowy uda) jak i spodnie (długie lub do kolan - bez względu na porę roku) w stonowanych kolorach. Zabronione jest noszenie krótkich szortów czy spodenek poza lekcjami wychowania fizycznego.
  2. Chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym kroju lub spodnie sportowe (dresy) w stonowanych kolorach. W okresie letnim długość może być krótsza, ale sięgająca do kolan. Zabronione jest noszenie krótkich szortów czy spodenek poza lekcjami wychowania fizycznego.
 787. Strój musi być czysty, estetyczny, o stonowanej kolorystyce, klasyczny lub sportowy.
 788. W doborze dodatków i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że Szkoła dla ucznia jest miejscem pracy.
 789. Podczas pobytu w Szkole niedozwolone jest noszenie nakryć głowy (czapki, kaptury).
 790. Strój ucznia ma być dostosowany do miejsca pobytu (szkoła - lekcja, dyskoteka, wycieczka, kino, teatr itp.). Na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkolnym, organizator zajęć może dodatkowo określić wymagania co do stroju, biorąc pod uwagę specyfikę zajęć.
 791. Ubiór ucznia oraz noszone plecaki, torby nie mogą zawierać prowokacyjnych, obraźliwych czy wywołujących agresję nadruków. Zabronione są także wzory propagujące zbrodnicze ideologie.
 792. Ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej, mieć dużych dekoltów, cienkich ramiączek, muszą zasłaniać  brzuch i ramiona, a noszone na gołe ciało nie mogą być przezroczyste.
 793. Obowiązkowym elementem stroju ucznia jest obuwie zamienne, przeznaczone do używania tylko w szkole. Obuwie ma zakrywać stopę, mieć jasną podeszwę. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest używanie butów, które nie zabezpieczają należycie stopy przed poślizgiem, zranieniem czy uderzeniem.
 794. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno kolor jak i kształt muszą mieć charakter naturalny – bez zmiany koloru, struktury włosa. Niedozwolone jest przycinanie i układanie włosów w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi. Włosy powinny być czyste i uczesane. Dłuższe włosy muszą być tak uczesane, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcjach. Powinny być związane lub upięte.
 795. Zakazane jest stosowanie makijażu, lakierowanie paznokci. Makijaż dopuszcza się jedynie podczas występów szkolnych (aktorzy) oraz dyskotek (delikatny makijaż).
 796. Na lekcje wychowania fizycznego uczniowie przebierają się w stroje zgodnie z wymaganiami nauczyciela oraz zdejmują biżuterię lub inne ozdoby zagrażające bezpieczeństwu.Zabrania się przebywania w stroju gimnastycznym poza lekcjami wychowania fizycznego.
 797. Dopuszcza się noszenie krótkich kolczyków (jednej pary) wyłącznie w uszach. Na palcach czy przegubach dłoni delikatnych ozdób. Przekłuwanie i ozdabianie ciała w innych niż uszy miejscach, a także tatuaże jest absolutnie zabronione na terenie Szkoły.
 798. Samorząd Uczniowski może ustalić konkretny dzień, w którym jednorazowo będzie można ubrać się zgodnie z podanym hasłem np. czapka św. Mikołaja, określony kolor czy część garderoby (spódnica, kamizelka itp.).
 799. Nauczyciel, w szczególności wychowawca klasy, ma obowiązek zwrócić uwagę uczniowi, który nie stosuje się do zasad ubierania w Szkole oraz wpisać uwagę zgodnie z systemem oceniania zachowania.
 800. Strój galowy – obowiązuje w Szkole w dni uroczystości szkolnych lub państwowych, egzaminów zewnętrznych czy konkursów oraz po wcześniejszym ogłoszeniu.
  1. Dziewczęta - biała bluzka z krótkimi lub długimi rękawami i czarna, granatowa lub szara spódnica bądź spodnie, ewentualnie granatowa/czarna sukienka.
  2. Chłopcy – biała koszula z krótkimi lub długimi rękawami, granatowe, szare lub czarne spodnie lub garnitur.
 801. Zasady ubierania się uczniów na terenie Szkoły nie obejmują wszystkich szczegółów i przypadków. W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd są odpowiednie, decyzję podejmuje wychowawca klasy bądź inny nauczyciel.
 802. § 91

  Na terenie Szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

  § 92

  Zasady korzystania przez uczniów na terenie Szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

 803. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego przyniesionego przez uczniów.Wspomniany sprzęt uczniowie przynoszą do Szkoły na własną odpowiedzialność i Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież przyniesionego sprzętu.
 804. Podczas zajęć edukacyjnych, obowiązkowych czy pozalekcyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (dotyczy to również słuchawek). Zakaz obejmuje wszystkie funkcje, jakie dane urządzenie posiada.
 805. Nie wolno filmować, fotografować uczniów, nauczycieli ani innych pracowników Szkoły bez ich zgody i wiedzy.
 806. Absolutnie zakazane jest jakiekolwiek utrwalanie przebiegu lekcji bez wiedzy i zgody nauczyciela prowadzącego lekcję (zajęcia).
 807. Na terenie Szkoły nie wolno ładować telefonów ani innych urządzeń elektronicznych.
 808. Nauczyciel nie może odbierać uczniowi telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego. Natomiast ma obowiązek zwrócić uwagę i dokonać wpisu w e-dzienniku, gdy uczeń złamie zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły.
 809. W wyjątkowych sytuacjach uczeń, za zgodą i w obecności nauczyciela może skorzystać z telefonu komórkowego.
 810. W czasie trwania zajęć kontakt rodzica z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat Szkoły.
 811. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas trwania zajęć szkolnych obejmuje także nauczycieli.
 812. § 93

 813. Za swoje osiągnięcia oraz wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody:
  1. pochwałę wychowawcy klasy;
  2. pochwałę Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym;
  3. nagrodę rzeczową lub dyplom;
  4. świadectwo ukończenia klasy z wyróżnieniem;
  5. list gratulacyjny do rodziców (opiekunów prawnych).
 814. Ustala się następujące rodzaje i  kryteria przyznawania nagród:
 815. nagrodę rzeczową - książkową otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie lub na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej. W odniesieniu do uczniów klas I - III na wniosek wychowawcy klasy,
 816. dyplom otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i bardzo dobre zachowanie lub na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej,
 817. świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania określone odrębnymi przepisami,
 818. list gratulacyjny otrzymują rodzice(opiekunowie prawni) ucznia za spełnienie jednego z poniższych kryteriów:
  1. osobiste zaangażowanie w pracę na rzecz klasy lub Szkoły,
  2. bardzo wysokie wyniki w  nauce i zachowaniu dziecka,
  3. szczególne osiągnięcia dziecka w konkursach i zawodach rangi co najmniej wojewódzkiej, wyjątkowe zaangażowanie dziecka w pracę na rzecz Szkoły lub środowiska lokalnego.
 819. § 94

 820. Uczeń ma prawo zgłosić zastrzeżenia do przyznanej nagrody w terminie 7 dni od jej przyznania.
 821. Od nagrody przewidzianej w § 93 ust. 1 pkt 2 zastrzeżenia należy złożyć do Dyrektora Szkoły, zaś od pozostałych nagród - do Rady Pedagogicznej.
 822.  

  § 95

  Ustala się następujące rodzaje kar:

 823. upomnienie ustne wychowawcy;
 824. upomnienie Dyrektora;
 825. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;
 826. wystąpienie z wnioskiem do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy wymienione kary nie spowodowały poprawy zachowania oraz gdy uczeń ponadto:
 827. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osoby,
 828. dopuszcza się kradzieży,
 829. wchodzi w kolizję z prawem,
 830. demoralizuje innych uczniów,
 831. używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych,
 832. permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły.
 833. § 96

  O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

  § 97

 834. Uczeń ma prawo odwołać się w terminie 7 dni od nałożonej na niego kary, o czym należy go poinformować.
 835. Od kary przewidzianej w § 88 pkt. 2 odwołanie należy złożyć do Dyrektora Szkoły, zaś od pozostałych kar - do Rady Pedagogicznej.
 836. ROZDZIAŁ XI

  ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

  § 98

 837. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje szereg działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu oraz wejścia na rynek pracy.
 838. Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią procesu wychowania i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno – zawodowego.
 839. Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zajmuje się Dyrektor Szkoły, we współpracy z nauczycielem doradztwa zawodowego.
 840. § 99

  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

 841. środowisko szkolne odgrywa istotną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów;
 842. wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;
 843. preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu;
 844. na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.
 845. § 100

 846. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 847. W ramach pracy z uczniami system doradztwa zawodowego obejmuje:
 848. wdrażanie uczniów do poznania siebie;
 849. kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 850. rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 851. przełamywanie barier emocjonalnych,
 852. wyrabianie szacunku do samego siebie,
 853. planowanie własnego rozwoju,
 854. poznanie możliwych form zatrudnienia w lokalnym środowisku
 855. zdobycie umiejętności przygotowywania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy
 856. zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 857. zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji,
 858. rozszerzenia zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy,
 859. poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 860. rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych, sytuacjach zawodowych i życiowych.
 861.  W ramach pracy z nauczycielami system doradztwa zawodowego obejmuje:
 862. uzyskanie wsparcia i pomocy wychowawczej;
 863. rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec Szkoły i rynku pracy;
 864. przedstawienie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych;
 865. wspieranie uczniów w wyborze ich dalszej drogi życiowej.
 866. W ramach pracy z rodzicami system doradztwa zawodowego obejmuje:
 867. wspieranie dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej;
 868. podniesienie umiejętności komunikowania się z dzieckiem.
 869. § 101

 870. Działania zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ramach:
 871. zajęć z wychowawcą;
 872. targów edukacyjnych i wycieczek;
 873. gazetki ściennej z informacjami na temat bazy szkół ponadpodstawowych.
 874. Począwszy od klasy VII w Szkole realizowane są zajęcia doradztwa zawodowego w wymiarze określonym w ramowym planie nauczania.
 875. ROZDZIAŁ XII

  CEREMONIAŁ SZKOLNY

  § 102

 876. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzania uroczystości z udziałem Sztandaru Szkoły. Podkreśla on rangę uroczystości szkolnych.
 877. Do najważniejszych uroczystości  i tradycji tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:
 878. inauguracja roku szkolnego;
 879. ślubowanie uczniów klas pierwszych;
 880. uroczystości związane z patronem szkoły;
 881. uroczystości państwowe – Święto Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja;
 882. zakończenie roku szkolnego.
 883. Sztandar Szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest Szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych postaw jego poszanowania.
 884. Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły w zamkniętej gablocie.
 885. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
  w Szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie
  i godni takiego zaszczytu.
 886. § 103

 887. W skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzą:
 888. Chorąży – uczeń najstarszej klasy
 889. Asysta – dwie uczennice najstarszej klasy
 890. Kadencja pocztu trwa jeden rok szkolny - począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia  roku szkolnego.
 891. Nauczyciel wskazany przez Dyrektora Szkoły na ten czas zostaje opiekunem Ceremoniału szkolnego i dba o właściwą celebrację sztandaru, zgodną z ceremoniałem przebiegu uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.
 892. § 104

 893. Insygnia pocztu sztandarowego:
 894. biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry;
 895. białe rękawiczki.
 896. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń - ciemny garnitur, biała koszula. Uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice.
 897. § 105

 898. Komendy i ich kolejność, chwyty sztandaru oraz opis sytuacyjny zachowania się uczestników  w trakcie przebiegu uroczystości z użyciem sztandaru, szczegółowo określa Ceremoniał szkolny.
 899. Rozdział XIV

  ORGANIZACJA KLAS GIMNAZJALNYCH

  § 106

 900. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum i kontynuacji edukacji poprzez organizację nowatorskiego i atrakcyjnego procesu nauczania.
 901. W celu umożliwienia pełnego rozwoju zainteresowań uczniów, Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, w formie kółek zainteresowań lub innych zajęć, które prowadzą nauczyciele po rozpoznaniu potrzeb uczniów.
 902. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych oraz poza terenem szkoły.
 903. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia we wszystkich sferach, dbając o udzielanie informacji dotyczących zadań gimnazjum i przepisów prawa oświatowego.
 904. § 107

 905. Uczniowie Gimnazjum tworzą Samorząd Uczniowski Gimnazjum.
 906. Samorząd Uczniowski ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 907. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa §15 ust 3 niniejszego Statutu.
 908. § 108

 909. Uczniowie Gimnazjum korzystają z biblioteki szkolnej na takich samych warunkach jak pozostali uczniowie.
 910. Uczniowie klas gimnazjalnych korzystają ze stołówki szkolnej oraz wszystkich pozostałych obiektów szkolnych na takich samych warunkach jak pozostali uczniowie.
 911. § 109

 912. Nauczyciel w Gimnazjum prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 913. Do nauczycieli i innych pracowników Szkoły pracujących z klasami gimnazjalnymi stosuje się odpowiednio zapisy § 32,33 i 34 niniejszego Statutu.
 914. § 110

  ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

 915. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomów i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 916. W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych ucznia Szkoła prowadzi dziennik zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej. Za dostęp rodziców (opiekunów prawnych) do dziennika elektronicznego Szkoła nie pobiera opłat.
 917. § 111

  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 918. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
 919. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 920. motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 921. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 922. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 923. § 112

  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 924. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 925. ustalanie kryteriów oceniania zachowania. Ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 926. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
 927. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 928. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywana rocznych ocen klasyfikacyjnych, z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 929. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 930. § 113

  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz z warunkami i trybem uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  § 114

  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 931. kryteriach oceniania zachowania;
 932. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi rocznej nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 933. § 115

  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Jawność oznacza wgląd do dziennika elektronicznego i możliwość uzyskania informacji ustnej od nauczyciela.

  § 116

  Procedury sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych to:

 934. wypracowania klasowe, zadania klasowe, prace klasowe, testy, w szczególności sprawnościowe, sprawdziany (skrót S);
 935. krótkie sprawdziany pisemne – kartkówki do 15 minut z trzech ostatnich lekcji (skrót K).
 936. odpowiedź ustna (skrót U);
 937. dłuższa praca domowa (skrót DPD);
 938. prace autorskie, zadania dodatkowe (skrót ZD);
 939. ćwiczenia praktyczne (skrót PC);
 940. prace domowe (skrót PD);
 941. aktywność (skrót A);
 942. ortografia (skrót O).
 943. § 117

 944. Ilość całogodzinnych prac pisemnych nie może przekraczać 1 w ciągu dnia i 3 w ciągu tygodnia. Całogodzinna praca pisemna musi być zapowiedziana co najmniej  z tygodniowym wyprzedzeniem.
 945. Nauczyciel zobowiązany jest ocenić prace pisemne i poinformować uczniów o uzyskanych ocenach w terminie 14 dni od dnia napisania prac. Gdy nauczyciel nie dotrzyma terminu, uczeń ma prawo nie zgodzić się na wpisanie do dziennika wystawionej oceny.
 946. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas lekcji, na której nauczyciel informuje o wynikach tych prac. W razie nieobecności ucznia na takiej lekcji – w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Rodzic/opiekun prawny może zapoznać się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną dziecka w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w szczególności podczas zebrań, wywiadówek.
 947. §118

 948. Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne oraz końcoworoczne ma charakter stopniowy, według następującej skali:
 949. stopień celujący                             6
 950. stopień bardzo dobry  5
 951. stopień dobry                                  4
 952. stopień dostateczny                     3
 953. stopień dopuszczający               2
 954. stopień niedostateczny              1
 955. Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie „+” i „-”. „Plusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w przypadku nieznacznego przekroczenia  przez ucznia wymagań edukacyjnych  wyznaczonych dla danej oceny. „Minusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku drobnych, niemających  merytorycznego znaczenia uchybień.
 956.  

 957. Przyjmuje się następujące kryteria ocen
  Oceny prac pisemnych:
   
 958. Celujący

  spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz rozwiązał zadania wykraczające poza program nauczania

  bardzo dobry

  powyżej 85% do 100% punktów możliwych do uzyskania

  dobry

  powyżej 65% do 85% punktów możliwych do uzyskania

  dostateczny

  powyżej 45% do 65% punktów możliwych do uzyskania

  dopuszczający

  powyżej 30% do 45% punktów możliwych do uzyskania

  niedostateczny

  do 30% punktów możliwych do uzyskania

   

 959. Przyjmuje się następujące kryteria ocen cząstkowych z zajęć edukacyjnych:
 960. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 961. wiedzą i umiejętnościami znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania;
 962. twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
 963. proponuje rozwiązania oryginalne, wykorzystuje wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu źródeł informacji;
 964. osiąga znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, potrafi na  szerszym forum zaprezentować wyniki swej pracy;
 965. jest laureatem konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych.
 966. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 967. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania danej klasy;
 968. aktywnie uczestniczy w lekcjach, rzetelnie wywiązuje się z obowiązków;
 969. samodzielnie rozwiązuje trudne, nietypowe zadania i problemy;
 970. potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela i wykorzystać je w pracy;
 971. umie ocenić postawy i system wartości.
 972. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 973. opanował  podstawowe wiadomości i posiadł umiejętności przewidziane programem nauczania danej klasy;
 974. systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie poszczególnych działów programowych, angażuje się w proces dydaktyczny;
 975. wykonuje samodzielnie typowe zadania przewidziane programem nauczania danej klasy, wykazuje próby zmierzenia się z zadaniami nietypowymi, czasami z sukcesem;
 976. umie ocenić postawy i system wartości.
 977. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 978. opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania danej klasy;
 979. wykonuje samodzielnie proste, typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 980. nie wykazuje dużego zaangażowania na lekcjach.
 981. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 982. opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym, niezbędne do dalszego zdobywania wiedzy i radzeniu sobie w życiu;
 983. wykazuje się minimalnym przyrostem wiedzy;
 984. tylko przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;
 985. niechętnie podejmuje wysiłek twórczy;
 986. niedbale wykonuje pracę i niestarannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
 987. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 988. nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania danej klasy nawet na poziomie koniecznym, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy;
 989. nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień
  o elementarnym stopniu trudności;
 990. wykazuje brak zaangażowania w jakąkolwiek działalność w procesie dydaktycznym.
 991. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 992. W ciągu okresu ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
 993.  

  Formy aktywności

  Kod zapisu w dzienniku

  Waga oceny uzyskanej

  Wypracowania klasowe, zadania klasowe, prace klasowe, testy, w szczególności sprawnościowe, sprawdziany

  S

  4

  Odpowiedź ustna

  U

  3

  Krótkie sprawdziany pisemne – kartkówki

  K

  3

  Dłuższa praca domowa

  DPD

  2

  Prace autorskie, zadania dodatkowe

  ZD

  2

  Ćwiczenia praktyczne

  PC

  3

  Estetyka zeszytu

  E

  1

  Prace domowe

  PD

  1

  Aktywność

  A

  1

  Ortografia

  O

  2

  Ocena za I okres

  OP

  4

   

 994. Ocenom cząstkowym przyporządkowuje się następujące wartości liczbowe przy obliczaniu średniej ważonej
 995.  

  •  

  6

  -6

  +5

  5

  -5

  +4

  4

  -4

  +3

  3

  -3

  +2

  2

  -2

  +1

  1

  Wartość liczbowa do obliczenia średniej ważonej

  6,00

  5,75

  5,50

  5,00

  4,75

  4,50

  4,00

  3,75

  3,50

  3,00

  2,75

  2,50

  2,00

  1,75

  1,50

  1,00

   

   

 996. Minimalna liczba ocen cząstkowych z danego zajęć edukacyjnych nie może być niższa, niż dwukrotna ilość tygodniowego wymiaru godzin z tego przedmiotu.
 997. Uczeń może z własnej inicjatywy poprawić ocenę niedostateczną z form oceniania wskazanych przez nauczyciela w PSO, w ciągu tygodnia od otrzymania oceny niedostatecznej.
 998. W przypadku nieobecności ucznia podczas pisemnych prac klasowych, uczeń ma obowiązek w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły lub  w terminie ustalonym przez nauczyciela zaliczyć daną formę. W przypadku nie wywiązania się  z ustalonych terminów uczeń otrzymuje -  0 - wliczane później do średniej ważonej.
 999. W razie długotrwałej nieobecności ucznia z przyczyn losowych /sanatorium, dłuższe leczenie itp./ warunki uzyskiwania ocen cząstkowych są ustalane indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.
 1000. Śródroczna  ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w wyniku oceniania bieżącego (ocen cząstkowych) dla oceny śródrocznej (za I okres)
 1001. Roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w wyniku oceniania bieżącego i oceny za I okres (z wagą 4) dla oceny końcoworocznej - skrót OP.
 1002. Śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne wystawia się na podstawie średniej ważonej, według schematu
 1003.  

  Średnia ważona

  Ocena śródroczna lub końcoworoczna

  5,20 i większa

  celujący

  od 4,75 do 5,19

  bardzo dobry

  od 3,75 do 4,74

  dobry

  od 2,75 do 3,74

  dostateczny

  od 1,75 do 2,74

  dopuszczający

  do 1,74

  niedostateczny

  § 119

  Szczegółowe kryteria oceniania z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalone są w przedmiotowych systemach oceniania.

  § 120

 1004. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 1005. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 1006. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia  na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i  oddziałach ogólnodostępnych;
 1007. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
 1008. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 1009. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1010. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie wskazań lekarza i na czas określony przez lekarza.
 1011. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.
 1012.  

  § 121

 1013. Na dwa tygodnie przed planowaną klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną wychowawca informuje pisemnie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach, w formie wykazu ocen z wszystkich przedmiotów. Obowiązkiem rodzica jest podpisać kartę przewidywanych ocen i zwrócić wychowawcy klasy. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje brakiem możliwości odwoływania się od proponowanych ocen.
 1014. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu nauczyciel powinien powiadomić ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) miesiąc przed klasyfikacją.
 1015. § 122

  Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli jego stosunek do obowiązków szkolnych nie budzi zastrzeżeń, a w szczególności nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z danych zajęć edukacyjnych i jego zachowanie jest, co najmniej poprawne.

  § 123

 1016. Jeśli uczeń nie uczęszczał na zajęcia lekcyjne (z różnych powodów) i jego nieobecności przekraczają połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, może być nieklasyfikowany z kilku lub wszystkich zajęć.
 1017. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, natomiast na egzamin klasyfikacyjny ucznia, który miał nieobecności nieusprawiedliwione, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę.
 1018. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 1019. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, natomiast egzamin z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 1020. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu, w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu. W czasie egzaminu mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie).
 1021. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.
 1022. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen.
 1023. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez Szkołę, której Dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 1024. § 124

 1025. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 1026. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły ostatnim tygodniu ferii letnich, a w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych w tym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, ale nie później niż do końca września bieżącego roku.
 1027. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 1028. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 1029. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1030. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 1031. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować go do klasy programowo wyższej.
 1032.  

  § 125

 1033. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia te zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno -  wychowawczych. W takim przypadku uczeń przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
 1034. Procedury tego postępowania zawarte są w odrębnych przepisach.
 1035. § 126

 1036. Zachowanie ucznia oceniane jest w sześciu kategoriach. W przypadku uczniów realizujących projekt edukacyjny w siedmiu kategoriach. Wychowawca spośród poszczególnych opisów w każdej kategorii, po konsultacji z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły oraz uczniami, wybiera to zdanie, które najlepiej charakteryzuje ucznia.
 1037. Wychowawca uwzględnia uwagi  przekazywane ustnie przez nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wyniki obserwacji ucznia.
 1038. Suma punktów uzyskanych we wszystkich kategoriach zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w § 127.
 1039. O przewidywanej śródrocznej i końcoworocznej ocenie zachowania wychowawca informuje ucznia i jego rodziców na dwa tygodnie przed planowaną klasyfikacją śródroczną i roczną wraz z informacją o przewidywanych ocenach z wszystkich zajęć edukacyjnych. Obowiązkiem rodzica jest podpisać kartę przewidywanych ocen i zwrócić wychowawcy klasy.
 1040. O przewidywanej nagannej ocenie zachowania uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) są zawiadamiani nie później niż miesiąc przed klasyfikacją.
 1041. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego potwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1042. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywanaoceny zachowania do trzech dni od uzyskania informacji, jeśli została ona ustalona niezgodnie z zasadami oceniania zachowania.
 1043. Dyrektor, nie później niż dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w obecności ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) stwierdza, czy ocena została ustalona z naruszeniem zasad. Jeżeli tak, to ocena zostaje ustalona ponownie, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jeżeli nie, to wcześniej ustalona ocena jest ostateczna.
 1044.  

   

  § 127

 1045. Ustala się następujące kategorie podlegające ocenie oraz ilości punktów możliwych do uzyskania w każdej z nich:
 1046.  

  Ilość punktów

  KATEGORIA I

  Realizacja obowiązku szkolnego
   i sumienność w stosunku do nauki

  6

  Jeśli nie ma żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności i nieusprawiedliwionych spóźnień, osiąga wyniki w nauce w miarę wysokie, adekwatne do swoich możliwości.

  5

  Ma nie więcej niż 2 – 3 nieusprawiedliwione godziny nieobecności i/lub 4 – 6 nieusprawiedliwione spóźnienia, osiąga wyniki w nauce odpowiednie do swoich możliwości.

  4

  Ma nie więcej niż 4 – 7 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności i/lub 7 – 10 nieusprawiedliwionych spóźnień i osiąga pozytywne wyniki w nauce.

  2

  Ma nie więcej niż 8 – 14 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności i/lub 11 – 15 nieusprawiedliwionych spóźnień.

  0

  Ma powyżej 14 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności i powyżej 15 spóźnień.

   

  KATEGORIA II

  Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

  5

  Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i umiejętność dyskusji nie tylko z dorosłymi, ale również z kolegami, a jego postawa jest nacechowana życzliwością wobec otoczenia. Nie ma żadnych uwag ustnych ani pisemnych.

  4

  Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury, umie dyskutować. Może mieć najwyżej 2 uwagi wpisane do dziennika lub przekazane ustnie wychowawcy.

  3

  Zdarzyło się (1 – 2 razy), że uczeń zachowywał się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami, używał niezbyt kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji. Uczeń przeszkadza nauczycielowi i kolegom w pracy na lekcji. Może mieć 3– 5 uwag wpisanych do dziennika lub przekazywanych ustnie wychowawcom.

  1

  Uczeń często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w dyskusji. Ma najwyżej 6 - 7 uwag wpisanych do dziennika lub przekazanych ustnie wychowawcy.

  0

  Uczeń jest zwykle nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w dyskusji. Ma powyżej   uwag wpisanych do dziennika lub przekazanych ustnie wychowawcy.

   

  KATEGORIA III

  Postawa wobec nałogów i uzależnień

  4

  Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów i uzależnień, swoją postawą zachęca innych do naśladowania lub wspiera ich starania o wyjście z nałogu lub uzależnienia.

  2

  Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy.

  0

  Uczeń wiele razy palił papierosy lub pił alkohol lub przyjmował narkotyk (nawet 1 raz).

   

  KATEGORIA IV

  Postawa moralna i społeczna

  6

  W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, próbuje reagować na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych, szanuje również dobro publiczne  i własność prywatną, chętnie pomaga  kolegom  zarówno  w nauce, jak i innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza nią.

  3

  Zdarzyło się kilka razy (2 – 3), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie próbował reagować na ewidentne przejawy zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, naraził niechcący na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, nie uchyla się od prac na rzecz społeczności szkolnej.

  0

  Uczeń nie przestrzega w swoim postępowaniu zasady uczciwości, nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje godności własnej innych członków szklonej społeczności, niechętnie pomaga kolegom, unika pracy na rzecz zespołu lub dopuszcza się kradzieży, niszczenia mienia, wyłudzenia pieniędzy, fizycznego i psychicznego nękania innych, wchodzi w konflikt z prawem.

   

  KATEGORIA V

  Poczucie odpowiedzialności i bezpieczeństwa

  4

  Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia oraz dotrzymuje ustalonych terminów (przekazywanie usprawiedliwień itp.), nigdy nie złamał zakazu dotyczącego korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na lekcjach.

  2

  Zdarzyło się (1 raz), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, zlekceważył zagrożenie, ale zareagował na zwróconą uwagę lub 1 raz złamał zakaz dotyczący korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na lekcjach.

  1

  Uczeń nie dotrzymuje terminów i jego zachowanie stwarza zagrożenie, które on lekceważy, nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag lub więcej niż raz złamał zakaz dotyczący korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na lekcjach.

  0

  Przynosi do szkoły materiały łatwopalne, pirotechniczne lub niebezpieczne narzędzia, np. noże, laserowe latarki bądź przedmioty wywołujące swoim wyglądem poczucie zagrożenia.

   

  KATEGORIA VI

  Dbałość o wygląd zewnętrzny

  Zasada ogólna

  Na terenie szkoły obowiązuje strój codzienny i strój galowy. Niedopuszczalny jest odsłonięty brzuch, plecy, głęboki dekolt i zbyt krótka spódniczka lub spodenki. Obowiązuje bezwzględny zakaz malowania paznokci, farbowania włosów, stosowania makijażu oraz kolczykowania ciał np.: brwi, nosa, języka, ust, brody, pępka. Kolczyki w uszach mogą nosić tylko dziewczęta pod warunkiem, że ich długość nie przekroczy 1cm poniżej ucha. Chłopcy nie mogą nosić kolczyków ani żelować włosów.

  a) Strój galowy: biała bluzka/koszula i czarna/granatowa spódnica/spodnie. Strój galowy obowiązuje na terenie szkoły w dni uroczystości szkolnych lub państwowych. Obowiązek przyjścia w stroju galowym ma być wcześniej zapowiedziany.

  b) Strój codzienny obowiązuje w pozostałe dni nauki szkolnej i spełnia warunki zapisane w zasadzie ogólnej.

  4

  Uczeń zawsze przychodzi do szkoły obowiązującym w danym dniu stroju.

  3

  Uczeń 1-2 razy otrzymał uwagę ustną lub pisemną, z powodu niestosowania się do regulaminu dotyczącego wyglądu zewnętrznego.

  2

  Zdarzyło się (do 4 razy) w semestrze, że uczeń otrzymał uwagę ustną lub pisemną, z powodu niestosowania się do regulaminu dotyczącego wyglądu zewnętrznego.

  0

  Uczeń nie nosi obowiązującego w danym dniu stroju i nie przestrzega regulaminu odnośnie wyglądu zewnętrznego, co zostało stwierdzone i zanotowane w zeszycie uwag więcej niż 4 razy.

   

  KATEGORIA VII

  Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego
  Nie dotyczy uczniów zwolnionych z realizacji projektu decyzją dyrektora

  5

  Uczeń wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

  4

  Uczeń był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

  3

  Uczeń współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

  2

  Uczeń współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

  1

  Uczeń mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

  0

  Uczeń nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

   

 1047. Uczeń może otrzymać dodatkowe 10 punktów za:
 1048.  

  Ilość punktów

  Warunek przyznania punktów dodatkowych

  1

  Wzorowe pełnienie funkcji w organizacjach szkolnych lub młodzieżowych, w szkole i poza szkołą.

  1

  Rozwój własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w szkolnych lub pozaszkolnych kołach zainteresowań albo samokształcenia w innej formie (po udokumentowaniu uczestnictwa).

  1 – 2

  Prace na rzecz społeczności szkolnej.

  1 – 3

  Reprezentowanie szkoły na konkursach i olimpiadach wiedzy, w zależności od etapu i zaangażowania ucznia.

  1 - 3

  Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w zależności od etapu i zaangażowania ucznia.

   

 1049. Dla uczniów klasy pierwszej i drugiej ustala się następujący sposób zamiany punktów na ocenę zachowania:
 1050.  

  Zakres punktowy

  Ocena śródroczna lub końcoworoczna zachowania

  32 - 39

  Wzorowe

  28 – 31

  Bardzo dobre

  22 – 27

  Dobre

  14 – 21

  Poprawne

  4 – 13

  Nieodpowiednie

  Ocenę nieodpowiednią, niezależnie od liczby uzyskanych punktów, otrzymuje uczeń, który w jednej z kategorii (kat. nr II, III, IV, V) uzyskał 0 punktów

   

  0 – 3

  Naganne

  Ocenę naganną, niezależnie od liczby uzyskanych punktów, otrzymuje uczeń, który: wszedł w konflikt z prawem, popełnił wykroczenie o dużej szkodliwości społecznej, np. kradzież, akt wandalizmu, pobicie, chuligaństwo, rozprowadzanie narkotyków, rażąco ordynarne zachowanie, naruszenie czyjejś godności osobistej.

 1051. Dla uczniów klasy trzeciej ustala się następujący sposób zamiany punktów na ocenę zachowania:
 1052.  

  Zakres punktowy

  Ocena śródroczna lub końcoworoczna zachowania

  37 - 44

  Wzorowe

  32 - 36

  Bardzo dobre

  27 - 32

  Dobre

  19 - 26

  Poprawne

  9 - 18

  Nieodpowiednie

  Ocenę nieodpowiednią, niezależnie od liczby uzyskanych punktów, otrzymuje uczeń, który w jednej z kategorii (kat. nr II, III, IV, V) uzyskał 0 punktów

  0 - 8

  Naganne

  Ocenę naganną, niezależnie od liczby uzyskanych punktów, otrzymuje uczeń, który: wszedł w konflikt z prawem, popełnił wykroczenie o dużej szkodliwości społecznej, np. kradzież, akt wandalizmu, pobicie, chuligaństwo, rozprowadzanie narkotyków, rażąco ordynarne zachowanie, naruszenie czyjejś godności osobistej.

  § 128

  1.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

  2.Uczeń który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

 1053. Uczeń klasy II Gimnazjum, który w roku szkolnym2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy programowo wyższej, z dniem 1 XI 2018 r.,  staje się uczniem klasy VIII Szkoły Podstawowej.
 1054. Uczeń klasy III Gimnazjum, który w roku szkolnym2018/2019 nie ukończył Gimnazjum z dniem 1 XI 2019 r., staje się uczniem klasy VIII Szkoły Podstawowej.
 1055. § 129

  Uczeń klasy trzeciej Gimnazjum ma obowiązek przystąpić do egzaminu gimnazjalnego, którego procedury określą odrębne przepisy. Uczeń powtarzający klasę trzecią ma obowiązek ponownie przystąpić do egzaminu gimnazjalnego.

  § 130

   

 1056. W klasach gimnazjalnych używa się pieczęci urzędowej Gimnazjum zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1057. Dokumentacja klas gimnazjalnych, której rodzaj i prowadzenie określają odrębne przepisy jest prowadzona i przechowywana aż do zakończenia kształcenia w tych klasach.
 1058. § 131

  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale dotyczących uczniów klas gimnazjalnych obowiązują pozostałe zapisy niniejszego Statutu.

  ROZDZIAŁ XIV

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 132

 1059. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1060. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z wymogami zawartymi
  w odrębnych przepisach.
 1061. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 1062. Organem właściwym do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Statutu jest Rada Pedagogiczna Szkoły, która dokonuje ich w formie uchwały.
 1063. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2019 r.
 
 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Imieniny