Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym

Biblioteka Szkolna

BIBLIOTEKA SZKOLNA

,,Kochajcie książki. One ułatwiają Wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.”

  Maksym Gorki

 Biblioteka jest ważnym centrum informacji dla każdej szkoły. Nasza  biblioteka szkolna jest przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz  pracowników szkoły. Tutaj można wypożyczyć ciekawe książki oraz znaleźć ważne informacje. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i sami wybierają interesujące ich lektury i książki. Nikt tutaj nikogo nie ocenia, nie stawia stopni. Biblioteka dla  wszystkich jest otwarta i codziennie zaprasza swoich czytelników. W czytelni można skorzystać z księgozbioru podręcznego  i czasopism. Można też spokojnie odrabiać lekcje, poczytać książki,  pouczyć się oraz miło spędzić czas.

W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej  wyposażone w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz  wielofunkcyjne   urządzenie   sieciowe.  Komputery  służą   użytkownikom  do  pracy z multimedialnymi programami edukacyjnymi, znajdującymi się w zbiorach biblioteki, wyszukiwania w Internecie informacji,  niezbędnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania  prac oraz  poszerzania własnych zainteresowań.

 

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI

Księgozbiór naszej szkolnej biblioteki liczy ponad 10 000 woluminów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów i nauczycieli. Gromadzone są lektury szkolne literatura piękna, książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie zbiory multimedialne. W czytelni można skorzystać ze znajdujących się tam czasopism. Nasz księgozbiór jest cały czas uzupełniany.

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:
KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY obejmujący słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe
LEKTURY (ułożone według klas)
LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z podziałem na:
B - baśnie, legendy i podania
Bw - bajeczki, wierszyki
Ob - opowiadania i powieści obyczajowe
H - opowiadania i powieści historyczne
Pd - poezja, dramat
F - powieści fantastyczne
Prz - opowiadania i powieści przyrodnicze
LITERATURA PIĘKNA POLSKA I OBCA
LITERATURA POPULARNONAUKOWA (pogrupowana wg dziedzin wiedzy)
KSIĘGOZBIÓR DLA NAUCZYCIELI obejmujący literaturę pedagogiczną, psychologiczną, pozycje metodyczne.
PODRĘCZNIKI SZKOLNE I MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego

w Miejscu Piastowym

 

 1. Biblioteka szkolna jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji, służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma).
 3. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem nauczycieli, wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów..
 4. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 5. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 6. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres jednego miesiąca, lektury dwóch tygodni, z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.
 7. Z karty bibliotecznej korzysta tylko jej właściciel.
 8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 9. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 10. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia, zobowiązany jest zwrócić bibliotece taka samą książkę w przypadku lektur lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej książki.
 11. Wszystkie wypożyczone, przeczytane, zbędne już książki oraz materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na trzy tygodnie  przed zakończeniem roku szkolnego.
 12. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 13. Na  okres  ferii  zimowych  oraz wakacji  uczniowie  mogą  wypożyczyć  lektury,  literaturę piękną i popularnonaukową, w celu  rozwijania zainteresowań czytelniczych.
 14. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych i przestrzegania regulaminu biblioteki szkolnej.
 1. W przypadku zmiany szkoły w takcie roku szkolnego, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

 

REGULAMIN KORZYSTANIA I UDOSTĘPNIANIA Z DARMOWYCH PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ ĆWICZENIOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MIEJSCU PIASTOWYM

 

Rozdział I
ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.   Biblioteka  gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2.   Biblioteka nieodpłatnie:

–    wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

–    zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

–    przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

3.   Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział II
PRZYJĘCIE PODRECZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1.   Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu przekazania.

2.   Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

3.   Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

Rozdział III
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1.
Okres trwania wypożyczenia

1.    Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są  uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 oraz kolejne klasy - zgodnie w wytycznymi MEN.

2.   Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, natomiast kolejne części podręczników/materiałów po dostarczeniu podręczników/materiałów do biblioteki.

3.   Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija na dwa tygodnie danego roku szkolnego.

4.   Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 2.
Procedura wypożyczania podręcznika

1.  Jeżeli podręcznik składa się z kilku części, uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystana część przed pobraniem kolejnej. O kolejnych wypożyczeniach i zwrocie   decyduje nauczyciel uczący w danej klasie.

2.  Rodzic/prawny opiekun potwierdza podpisem:  odbiór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, zapoznanie się z regulaminem oraz odpowiedzialność za wypożyczone podręczniki.

 2.  Wraz z przekazaniem podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez rodzica wykaz wypożyczonych podręczników i materiałów ćwiczeniowych i  przekazać go Bibliotece.

4.   Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.

5.   Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

Rozdział IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 1.
Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

1.   Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

2.   Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3.   Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.   Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5.   Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

§ 2.
 Zakres odpowiedzialności

1.   Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

2.   W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego (zgodnie z art.22ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty) Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

–    kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

–    kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej.

3.   W przypadku zagubienia podręcznika /materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział V
INWENTARYZACJA

1.   Inwentaryzacja zasobów darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych biblioteki  odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.

2.   Informacja o stanie podręczników  przedstawiana jest Dyrektorowi  po zakończeniu zajęć dydaktycznych  celem ewentualnego uzupełnienia zasobów.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.   Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.

3.   Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

4.   Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

5.   Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem  1 września 2015r.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Imieniny