Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym

Regulamin wypożyczania podręczników

REGULAMIN KORZYSTANIA I UDOSTĘPNIANIA Z DARMOWYCH PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ ĆWICZENIOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MIEJSCU PIASTOWYM

Rozdział I
ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.   Biblioteka  gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2.   Biblioteka nieodpłatnie:

–    wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

–    zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

–    przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

3.   Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział II
PRZYJĘCIE PODRECZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1.   Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu przekazania.

2.   Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

3.   Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

Rozdział III
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1.
Okres trwania wypożyczenia

1.    Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są  uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 oraz kolejne klasy - zgodnie w wytycznymi MEN.

 

 

2.   Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, natomiast kolejne części podręczników/materiałów po dostarczeniu podręczników/materiałów do biblioteki.

3.   Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija na dwa tygodnie danego roku szkolnego.

4.   Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 2.
Procedura wypożyczania podręcznika

1.  Jeżeli podręcznik składa się z kilku części, uczniowie powinni zwrócić do biblioteki                          wykorzystana część przed pobraniem kolejnej. O kolejnych wypożyczeniach i zwrocie   decyduje nauczyciel uczący w danej klasie.

2.  Rodzic/prawny opiekun potwierdza podpisem:  odbiór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, zapoznanie się z regulaminem oraz odpowiedzialność za wypożyczone podręczniki.

 2.  Wraz z przekazaniem podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez rodzica wykaz wypożyczonych podręczników i materiałów ćwiczeniowych i  przekazać go Bibliotece.

4.   Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.

5.   Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

Rozdział IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE 
PODRĘCZNIKI

§ 1.
Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

1.   Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

2.   Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3.   Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.   Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5.   Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

§ 2.
 Zakres odpowiedzialności

1.   Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

2.   W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego (zgodnie z art.22ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty) Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

–    kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

–    kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej.

3.   W przypadku zagubienia podręcznika /materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział V
INWENTARYZACJA

1.   Inwentaryzacja zasobów darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych biblioteki  odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.

2.   Informacja o stanie podręczników  przedstawiana jest Dyrektorowi  po zakończeniu zajęć dydaktycznych  celem ewentualnego uzupełnienia zasobów.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu 
i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.   Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.

3.   Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

4.   Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

5.   Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem  1 września 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny